Geoteknik är läran om jord och bergs tekniska egenskaper och dess tillämpning vid främst byggnads- och anläggningsverksamhet.

En geoteknisk undersökning ger bland annat svar på hur jorden är lagrad, vilka belastningar den tål, samt vilka eventuella förstärkningar som krävs för grundläggningen. Krävs pålning eller kan grundläggningen ske enligt principen platta på mark? Kommer sprängning att behövas inom någon del av området? Tål marken en eventuell uppfyllnad utan att besvärande sättningar uppstår?

Vid närhet till brant slänt eller vattendrag kan även stabilitetsförhållandena behöva utredas för att undvika skred eller ras.

Provtagning
Vid en geoteknisk undersökning utförs sondering och provtagning i ett antal punkter. Fältarbetet utförs med borrbandvagn Geotech 604 och jordproverna undersöks i vårt geotekniska laboratorium. Fält- och laboratorieresultaten bearbetas och beräkningar görs.
Slutresultaten redovisas på plan- och sektionsritningar, laboratoriebilagor samt i rapport med rekommendationer och restriktioner beträffande grundläggning, schaktning, sättnings- och stabilitetsförhållanden m m.

Miljötekniska undersökningar
I samband med den geotekniska undersökningen kan det i förekommande fall vara lämpligt att utföra markradonmätning och/eller miljöteknisk markundersökning.

Kommuner har ofta översiktliga radonkartor som visar om risk finns för höga radonvärden från marken/berget. Om en översiktskarta visar att förhöjd risk finns, bör markradonmätning utföras så att rätt åtgärder kan vidtas vid byggnationen.

Vid misstanke eller vetskap om tidigare miljöstörande verksamhet bör en miljöteknisk markundersökning utföras. Program för undersökningen bör upprättas i samarbete med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Mätteknik
På avdelningen mätteknik utför vi olika typer av mättekniska uppdrag, som inmätning av befintliga byggnader eller förhållanden inför ny- eller tillbyggnadsprojekt, utsättning av t ex hörn på hus, pålar eller stomlinjer. Det kan gälla byggnader såväl som gator, parkeringsytor, vägar eller ledningar. Efter att inmätning utförts kan mätresultaten bearbetas för att användas i en terrängmodell där beräkningar av schakt- respektive fyllnadsvolymer kan göras. 

Uppföljning
En stor del av våra mätuppdrag består i sättningsuppföljning av framförallt äldre innerstadsbebyggelse. Dubbar monteras i husgrunder och precisionsavvägning utförs med utgångspunkt från närbelägen fixpunkt i berg. Gammal trägrundläggning ruttnar när grundvattennivåer sjunker och/eller grundvattnet förorenas av bakterier från t ex läckande avloppsledningar.

Mätningsuppdragen kan även handla om rörelsekontroll i samband med nybyggnad i närheten av slänter, vattendrag eller ledningar. Ett pålningsarbete som bedrivs intill ett ur stabilitetssynvinkel känsligt område måste till exempel övervakas noggrant för att undvika att skred initieras.

I vårt mättekniska fältarbete använder vi totalstationer, GPS och avvägningsinstrument från Leica.