Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Miljötillstånd och utredningar

Miljötillstånd och utredningar för hållbara beslut

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas ofta i samband med ett byggprojekt, där det i många fall krävs olika tillstånd inom miljöområdet. I detta arbete är välgrundade och genomarbetade underlag, erfarenhet av processerna samt kommunikativ förmåga gentemot intressenter och allmänheten av stor vikt. I team som skräddarsys utifrån kundens behov samordnar och vägleder PEs experter arbetet i projektets alla skeden.

MKB bygger hållbarhet

Privata och offentliga aktörer är ofta i behov av utredningsstöd och miljöstrategisk rådgivning i byggprojekt. MKB-arbeten kopplade till ny- och ombyggnadsplaner samt -program är några exempel där expertis kan komma att krävas. Genom att synliggöra aspekter som exempelvis graden av klimatpåverkan och klimatanpassning hos olika alternativ kan en väl utförd MKB dessutom bidra till valet av lösningar, som är långsiktigt hållbara ur ett hälso- och miljöperspektiv.

Rätt kompetens i rätt tid

PEs erfarna rådgivare hjälper kunder från projektidé tills plan eller miljötillstånd vunnit laga kraft. Utifrån kundens behov skräddarsyr vi team med exempelvis uppdragsledare, teknikansvarig och sakkunniga handläggare genom hela processen. I vårt arbete ingår bland annat MKB-upprättning i planläggningsprocesser för kommunal planläggning eller sakprövningar enligt miljöbalken. I nära samarbete med kunden hjälper vi till att minimera såväl miljö- som projektrisker. När underlag tas fram engageras rätt kompetens i rätt tid inför olika milstolpar i projektet, exempelvis samråd och myndighetsbeslut.

Lättförståelig kommunikation

Vi lägger stor vikt vid utformningen av samrådsunderlag, illustrationer, kartor, med mera som utgör viktiga underlag till både MKB-dokumentet och samråd. Utredda förhållanden ska vara så enkla som möjligt att ta till sig för berörda sakägare och allmänhet. På samma sätt är formen för genomförande av fysiska samråd lika viktig, liksom sakägares och allmänhets möjlighet att lämna sina synpunkter. Vi har dessutom stor vana av att presentera framarbetad MKB hos miljöprövningsmyndigheten eller aktuell miljödomstol.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Miljötillstånd och utredningar?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.