Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Tillstånd och miljöutredningar

Tillstånd och miljöutredningar för hållbara beslut

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en sammanställning och bedömning av de förväntade miljökonsekvenserna av ett planerat projekt, en verksamhet eller en åtgärd. I team som skräddarsys utifrån kundens behov samordnar och vägleder PEs experter arbetet i projektets alla skeden för såväl planärenden som tillståndsärenden. Vi kan bistå med kompetens genom hela processen, från samråd med allmänheten till framtagande av ansökningshandling, miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning.

Miljöaspekter i planering och beslut

Miljöbedömning är en process som integrerar miljöaspekter i planering och beslut för att främja en hållbar utveckling. Att utföra en MKB krävs bland annat vid ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet, fysisk planering, åtgärder eller verksamhet som kan påverka ett Natura 2000-område samt vid planering av infrastrukturprojekt. Genom att systematiskt bedöma och beskriva de förväntade miljökonsekvenserna, ger en MKB insikt i hur den planerade verksamheten eller åtgärden kan komma att påverka den omgivande miljön. En väl utförd MKB kan därigenom bidra till valet av lösningar, som är långsiktigt hållbara ur ett hälso- och miljöperspektiv.

Rätt kompetens i rätt tid

PEs erfarna rådgivare hjälper kunder från projektidé tills plan eller tillstånd vunnit laga kraft. Utifrån kundens behov skräddarsyr vi team med exempelvis uppdragsledare, teknikansvarig och sakkunniga handläggare genom hela processen. I vårt arbete ingår bland annat MKB-upprättning i planläggningsprocesser för kommunal planläggning eller sakprövningar enligt miljöbalken. I nära samarbete med kunden hjälper vi till att minimera såväl miljö- som projektrisker. När underlag tas fram engageras rätt kompetens i rätt tid inför olika milstolpar i projektet, exempelvis samråd och myndighetsbeslut.

Miljöfarlig verksamhet

Utöver tillståndsprövning och MKB kan våra erfarna miljökonsulter även:

– tillhandahålla strategisk rådgivning
– ta fram underlag till 12:6 samråd för solparker
– ta fram miljörapport
– utföra periodisk besiktning
– utföra naturvärdesinventering
– ta fram kartor och GIS-underlag

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Tillstånd och miljöutredningar?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.