Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Hållbarhet på PE

Hållbarhet är en del av vår affärsstrategi

Som ledande konsultföretag med fokus på byggnader och deras närmiljö befinner vi oss i centrum av de pågående omvärldsförändringar som kräver en hållbar utveckling. Hållbarhet är ett fundament som genomsyrar vårt värdeskapande för kunder, övriga intressenter och samhället i stort.

Klimatförändringar största hållbarhetsutmaningen

För PE är hållbarhet en del av vår affärsstrategi och ett fundament som genomsyrar vårt värdeskapande för kunder, övriga intressenter och samhället i stort. Den största hållbarhetsutmaningen för vår bransch är att motverka klimatförändringarna. I Sverige står byggnader för en femtedel av landets klimatutsläpp och våra kunder sätter upp ambitiösa mål att minska sina utsläpp, såväl generellt som i enskilda projekt. Hela branschen har som mål att bli klimatneutral till 2045, vilket innebär stora behov av nytänkande och innovation. Här, liksom på andra områden, strävar PE efter att både utmana och utveckla branschen med smarta lösningar som håller över tid.

Vi gör skillnad i våra uppdrag

Den största skillnaden gör vi i våra uppdrag tillsammans med våra kunder. I rollen som rådgivare och kunskapspartner är vårt mål att, med utgångspunkt i FNs globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030, hjälpa våra kunder att göra nödvändiga omställningar och stärka sitt hållbarhetsarbete. PE erbjuder senior expertis inom hållbarhet på strategisk och operativ nivå, att vi är många kompetenser under samma tak gör att vi täcker in en bred aspekt av hållbarhet – miljömässig, ekonomisk och social. Vi utgår från de specifika förutsättningarna i varje uppdrag och hämtar stöd i vår samlade kompetens inom hållbarhet. Vi följer också upp den påverkan vi har hos kunderna. För att hålla oss uppdaterade och kunna möta kundernas krav arbetar vi ständigt med kompetensutveckling, erfarenhetsåterföring och kontinuerlig uppdatering av våra processer.

Lever som vi lär

Även om vår egen negativa påverkan är liten i sammanhanget har vi ett ansvar att leva som vi lär och vi arbetar långsiktigt med uppsatta hållbarhetsmål i vår interna verksamhet. Vi använder riktlinjerna i Greenhouse Gas Protocol (GHG) för att beräkna växthusgasutsläpp och har som övergripande mål att verksamheten ska vara klimatneutral till år 2030. Vi strävar efter ökad trivsel på arbetsplatsen och all vår verksamhet ska bygga på en öppenhet för etnisk och social mångfald samt jämställdhet mellan könen. I syfte att säkerställa en trygg, säker och hälsosam arbetsplats bedriver PE ett kontinuerligt och väl förankrat arbetsmiljöarbete på alla kontoren. Vi arbetar även proaktivt med säkerhets- och beredskapsfrågor inom verksamheten, i syfte att säkerställa kvalitet och kontinuitet. Läs mer i vår hållbarhetsredovisning.

Samverkan för att bygga ett hållbart samhälle

För att skapa ett samhälle som bygger på hållbar utveckling är det viktigt med olika former av samverkan. För vår del innefattar det dels intern samverkan i våra uppdrag och dels externa initiativ i samverkan med aktörer i samhället. Exempel på externa initiativ som PE bidrar till är vår roll som gästföreläsare och handledare på bland annat KTH, Chalmers och Luleå Tekniska Universitet samt vår årliga gåva till organisationen Hand in Hand som arbetar med fattigdomsbekämpning genom entreprenörskap. Därutöver deltar PE i följande branschorganisationer som bidrar till att ställa om vår bransch i hållbar riktning: UN Global Compact, SGBC, InnovationsföretagenIQ Samhällsbyggnad, CCBuild, LFM30 och Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande.

Hållbarhetsmål

Hållbar rådgivning och kunskapsdelning

PE bidrar aktivt till Agenda 2030 genom hållbar rådgivning och kunskapsdelning, vilket märks i kundnöjdhet (NPS>50) samt i att bolagets kunder upplever att PE bidragit till hållbarhet i mer än 90 % av uppdragen.

Kundnöjdhet NPS

> 50

Påverkan i uppdrag

> 90 %

Långsiktigt hållbar arbetsgivare

PE ska vara en långsiktigt hållbar arbetsgivare som arbetar för inkludering, mångfald och kompetensutveckling, det avspeglas i en hög medarbetarnöjdhet (eNPS > 50) samt jämn könsfördelning på alla nivåer (40/60).

Medarbetarnöjdhet eNPS

> 50

Jämn könsfördelning

> 40 %

Ansvarsfullt företagande

PEs ansvarsfulla företagande möjliggör utveckling och skapar långsiktigt värde genom att 100 % av bolagets medarbetare tagit del av och accepterat PEs uppförandekod samt att PE år 2030 är ett klimatneutralt företag genom en årlig minskning av CO2-utsläpp ≥ 10 %

Klimatneutrala

2030

Årlig minskning av CO2-utsläpp

> 10 %

Ledningssystem och policydokument

Vi jobbar med ledningssystem inom alla områden är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015. Våra policydokument sätter ramarna för vår verksamhet och gör oss effektivare, tryggare och mer medvetna.

Klimatsmart från start till mål

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om hållbarhet på PE?

Beskriv kortfattat ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!