Värdering av fysiska risker kopplat till förändrat klimat aktualiseras genom den senaste IPCC-rapporten och under sommaren 2021, både i Sverige, Europa och Globalt. Frågan ökar nu även i betydelse kopplat till kraven i EU:s Taxonomi för hållbara investeringar.

Branschpraxis håller ännu på att formas kring hur klimatriskvärdering bör göras. För att få bästa utväxling av arbetet med att kartlägga sina klimatrisker ser vi det som viktigt att definiera vilka syften som finns med arbetet, och vilken nytta det ska fylla för interna och externa intressenter.

Exempel på interna syften/målgrupper som arbetet ska användas till:

  • Som en del i DD-processen och investeringskalkylen för att förstå risk / framtida kostnad
  • I projektutveckling och projektering för att planera robusta och klimatsäkrade byggnader
  • För att förebygga risker och klimatsäkra byggnaden genom tekniska åtgärder i förvaltning
  • Klimatriskanalys att använda i dialog med försäkringsbolag, investerare och fastighetsvärderare
  • En klimatriskanalys behövs dessutom för att uppfylla minimikraven (DNSH) enligt EU:s taxonomi

Exempel på tjänster:

  • Klimatriskanalys av enskilda byggnader eller av hela fastighetsbeståndet
  • Åtgärdsplan för att klimatsäkra byggnaden eller fastighetsbeståndet
  • Stöd i TCFD-rapportering
  • Framtagande av kunskapsunderlag kopplat till kommande regelförändringar, krav och åtgärder
  • Innovations- och utvecklingsarbete i samverkan för att hitta lösningar på systemutmaningar