Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Rikshem

Rikshem tar nästa steg mot ett hållbart fastighetsbestånd

Som en del i Rikshems hållbarhetsarbete fick PE i uppdrag att genomlysa fastighetsbeståndet i relation till EUs taxonomiförordning för gröna investeringar. En modell som beräknar taxonomi-compliance för deras fastigheter blir ett viktigt verktyg för Rikshems fortsatta arbete.

Initialt sammanställdes en översikt och kunskapsunderlag för Rikshems dialog med sina ägare och intressenter. Därefter startades arbetet med att genomlysa det befintliga fastighetsbeståndet utifrån taxonomins kriterier. Detta levererades i form av en presentation och plan för hantering av krav utifrån taxonomin, samt en modell som beräknar taxonomi-compliance för beståndets mer än 500 fastigheter.

– Vi har nu en mycket bra grund att stå på i vårt fortsatta arbete, berättar Elisabeth Schylander, Hållbarhetschef på Rikshem. Tillsammans med PE gjorde vi prioriteringar var vi skulle börja. Då vår största ekonomiska aktivitet kopplar till det befintliga beståndet så började vi där. Vi satte upp en plan och började därefter arbeta strukturerat och systematiskt. Jag har verkligen uppskattat samarbetet med PE och den kompetens och expertis som de besitter. Taxonomins ramverk är komplext och under utveckling men här har PE stöttat oss och gjort det begripligt. Nu tar vi nästa steg i arbetet, fortsätter Elisabeth.

Modell för att anpassa enligt EU-taxonomin

Modellen som beräknar taxonomi-compliance tar hänsyn till fastighetsbeståndets energiprestanda omräknat enligt BBR 29. De fastigheter som identifierats ha bäst energiprestanda valdes ut för en pilotstudie av fastighetsvis klimatriskinventering. Utöver detta genomfördes en övergripande riskkartläggning av fastighetsbeståndet för att identifiera vilka fastigheter som ligger inom riskzonen för någon av de akuta eller systematiska klimatriskerna. Kartläggningen och pilotstudien kommer att ligga till grund för det fortsätta arbetet att anpassa fastigheterna mot klimatförändringarna. I tillägg till taxonomi-compliance för befintligt bestånd sammanställde PE förslag på fortsatt arbete för ytterligare ekonomiska aktiviteter inom ramen för EU-taxonomin, däribland nyproduktion och ombyggnad.

Kontaktpersoner