Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Rikshem tar nästa steg mot ett hållbart fastighetsbestånd

Som en del i Rikshems hållbarhetsarbete har PE fått i uppdrag att genomlysa fastighetsbeståndet i relation till EUs taxonomiförordning för gröna investeringar. En modell som beräknar taxonomilinjering samt visar taxonominuläge för bolagets fastigheter blir ett viktigt verktyg för Rikshems fortsatta arbete.

Initialt sammanställdes en översikt och kunskapsunderlag för Rikshems dialog med sina ägare och intressenter. Därefter påbörjades arbetet med att genomlysa det befintliga fastighetsbeståndet utifrån taxonomins kriterier. Detta levererades i form av en presentation och en plan för hantering av krav utifrån taxonomin, samt en modell som genomlyser och beräknar taxonomilinjering för beståndets mer än 500 fastigheter. Detta indikerade i sin tur taxonominuläget för 2021.

– Vi har nu en mycket bra grund att stå på i vårt fortsatta arbete, berättar Elisabeth Schylander, Hållbarhetschef på Rikshem fram till 2023. Tillsammans med PE gjorde vi prioriteringar var vi skulle börja. Då vår största ekonomiska aktivitet kopplar till det befintliga beståndet så började vi där. Vi satte upp en plan och började därefter arbeta strukturerat och systematiskt. Jag har verkligen uppskattat samarbetet med PE och den kompetens och expertis som de besitter. Taxonomins ramverk är komplext och under utveckling men här har PE stöttat oss och gjort det begripligt. Nu tar vi nästa steg i arbetet, fortsätter Elisabeth.

PE fick därefter förnyat förtroendet att genomföra ett stort antal fastighetsvisa klimatriskanalyser under 2022 i etapper, för att sedan landa in i att beräkna ett uppdaterat taxonominuläge för 2022 under våren 2023.

Modell i enlighet med EU-taxonomin

Vår modell som beräknar taxonomilinjering tar hänsyn till fastighetsbeståndets energiprestanda omräknat enligt BBR 29. Initialt valdes de fastigheter ut, som identifierats ha bäst energiprestanda, för en pilotstudie av fastighetsvis klimatriskanalys. Utöver detta genomfördes sedan en övergripande riskkartläggning av fastighetsbeståndet för att identifiera vilka fastigheter som ligger inom riskzon för någon av de akuta eller kroniska klimatriskerna. Kartläggningen och pilotstudien låg sedan till grund för ett fortsatt arbete med ytterligare ett stort antal fastighetsvisa klimatriskanalyser, och vidare arbete med att anpassa fastigheterna mot klimatförändringar. I tillägg till taxonomilinjering för befintligt bestånd sammanställde PE även förslag på fortsatt arbete för ytterligare ekonomiska aktiviteter inom ramen för EU-taxonomin, däribland nyproduktion och ombyggnad.

Kontaktpersoner

Amanda Engel Sällberg

Amanda Engel Sällberg

Strateg inom samhällsutveckling

+46 10-516 00 83 Malmö Aura