Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Rådgivning om klimatrisker och MSBs bidrag för naturolyckor

Nyheter

Under två ansökningsperioder per år kan kommuner ansöka om MSBs statsbidrag för förebyggande av naturolyckor. Bidraget kan sökas för åtgärder som minskar sannolikhet eller konsekvens av att befintlig bebyggelse kan drabbas av ett förändrat klimat. PEs experter inom klimatriskanalys och klimatanpassning hjälper kommuner med såväl bidragsansökan och utredning som projektgenomförande.

Översvämningsrisker att hantera

I takt med att flera rapporter från FNs klimatpanel släppts och att klimatförändringarna börjar märkas av alltmer, blir hantering och förebyggande av klimatrisker en allt viktigare punkt på samhällsagendan. För kommuner kan det handla om att till exempel identifiera risker för översvämning från skyfall, hav eller vattendrag för att kunna genomföra och planera åtgärder som förebygger riskerna.

Stödpengar att söka

Vi är just nu i en ansökningsperiod som sträcker sig fram till september 2023, nästa ansökningsperiod inträffar januari till mars 2024. En kommun kan få motsvarande upp till 60 procent av kostnaderna för en anpassningsåtgärd som är noggrant utredd och ordentligt underbyggd. Trots de senaste årens ökade fokus på klimatrisker är det hittills bara drygt 10 procent av Sveriges kommuner som har sökt och fått detta bidrag för något eller några projekt. Tröskeln kan kännas hög då det kan vara ett nytt område för kommuner att fokusera på. För att sänka tröskeln, erbjuder PE nu tjänsten att hjälpa till genom hela eller delar av processen. PE kan bidra med analys av risker och identifiera behov i kommunens bebyggda miljö, ge stöttning under hela ansökningsförfarandet och, om så önskas, även genomförande av byggnations-/anläggningsprojekt.

Väl införstådda i processen

PE har stor erfarenhet av att arbeta mot statliga myndigheter i denna typ av processer och vi är vana vid att utföra klimatriskanalyser. Vi erbjuder oss att stötta en kommun i hela kedjan från analys av möjliga översvämnings- och skyfallsrisker och framtagning av genomarbetade förslag på lämpliga åtgärder, via genomförande och vidare till uppföljning och avrapportering efter åtgärdens färdigställande till MSB i enlighet med de villkor som gäller för att få bidrag. Vill kommunen endast ha hjälp kring delar av processen kan vi även bidra med detta.

Bred expertis under samma tak

PEs strateger inom samhällsutveckling kan ta det övergripande ansvaret för att analysera risker och behov av åtgärder som finns i kommunen, paketera dessa och sammanställa åtgärdsförslag för att tillsammans identifiera de mest kostnadseffektiva lösningarna. Genom vår breda kompetens kan vi, under såväl analysfasen som vid ett genomförande, enkelt sätta ihop ett team med all nödvändig expertis. Det kan exempelvis handla om VVS-konsulter, geotekniker, landskapsarkitekter och stadsplanerare. I och med att all expertis finns under samma tak blir startsträckan avsevärt kortare än med många olika leverantörer.

Hör av er för en första diskussion

Om er kommun har en vilja att ta tag i frågor rörande klimatrisker och söka MSBs statsbidrag för naturolyckor, hör av er via formuläret nedan, så tar PE kontakt för att lyssna in era behov och var ni står i dag. I ett första steg vill vi utröna vilka bekymmer ni kanske redan känner till, om undersökningar redan har genomförts och vilka utredningar som skulle behövas för att få ordentlig koll på riskbilden. Sedan tar vi processen vidare med hjälp av vår samlade expertis. I och med att det finns två ansökningsperioder varje år finns möjlighet till olika tidshorisonter för vårt arbete, beroende på omfattning på de analyser och handlingar som behöver tas fram. Har kommunen redan gjort ett analysarbete kan ansökningsförfarandet gå fortare.

Kontakta oss för mer information

Har er kommun behov av stöd i frågor rörande klimatrisker och MSBs statsbidrag för naturolyckor? Hör av dig till oss så tar vi kontakt för att lyssna in era behov och var ni står i dag.  Vi ser fram mot att höra från dig!

Relaterade artiklar

”Vi hjälper fastighetsägare att arbeta effektivt med klimatrisker”

Anpassning till klimatförändringarna är en viktig del av EU-taxonomins krav på verksamheter för att de ska anses vara hållbara. Det gör att klimatriskanalys och anpassning för ökad klimatresiliens hamnar allt högre upp på agendan för bygg- och fastighetsbranschen.

Kontaktpersoner