Ångströmlaboratoriet är en av Uppsala universitets större anläggningar. Här finns teknisk-naturvetenskapliga institutioner och forskningsgrupper inom fysik, kemi, matematik och materialvetenskap.

I slutet av 2011 bjöds fyra arkitektkontor in till ett parallellt uppdrag beträffande en förnyelse av Ångströmlaboratoriet och för att få till en samlokalisering av Institutionen för informationsteknologi med de befintliga institutionerna på Ångström. Det slutgiltiga valet föll på vårt förslag.

När byggnaden står klar kommer cirka 400 personer ha den som sin arbetsplats och med flytten kommer även cirka 1000 nya studenter till Ångströmlaboratoriet. Denna satsning, som går under namnet Nya Ångström, görs för att uppnå nya spännande samarbeten och för att skapa en god och attraktiv kunskapsmiljö för såväl studenter som för lärare och forskare.

Byggnaden består av två delar, en lägre del som innehåller publika lokaler så som aula, bibliotek, restaurang, lärosalar samt en högre del där IT-institutionen är placerad. De inre delarna får ljus från en stor ljusgård som går genom byggnadens alla våningsplan. 

Nya Ångström omfattar förutom den nya byggnaden om cirka 23 000 kvadratmeter, även en ny flygelbyggnad om cirka 8 000 kvadratmeter samt omflyttning och lokalanpassningar av befintliga lokaler.

Uppdraget utfördes av Tema, som i april 2019 bytte namn till PE. Tema har sedan tidigare en historia med Ångströmlaboratoriet. Som ett resultat av en arkitekttävling 1993 ansvarade Tema för arkitektur, inredning, landskapsplanering och projektledning vid uppförandet av den befintliga byggnaden på en totalyta BTA på 73 000 kvadratmeter.

I tillbyggnaden skapas Ångströmlaboratoriets nya entré. Här placeras reception, studentservice, mötesytor, café, bibliotek, ljusgård och aula. Tillbyggnaden öppnar sig mot väster och är vriden i förhållande till den befintliga anläggningen.

Det öppna torget vid entrén skapar en levande campusmiljö. En generös cykelparkering ramas in och döljs av klippta häckar. Gångstråken utförs med tidlös markbeläggning av betong med inslag av naturstensfriser.

Lärosalarna är placerade för att få gott inflöde av dagsljus, antingen direkt från fasad eller via gården som får ljus från det glasade taket.

Ångström hus 9