Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Hållbarhet och innovation i fokus när nya Rosendal växer fram

Rosendal är en ny urban och grön stadsdel som växer fram i södra Uppsala. Här byggs en mix av bostäder, handel och service. Kommunens ambition är att hela stadsdelen ska präglas av innovation och hållbarhet. PE Teknik & Arkitektur har arbetat med projektet sedan 2014 och ansvarat för landskapsarkitekturen för allmän platsmark som gator och torg i etapp 2 och 3.

I samband med att städer förtätas blir effekterna av klimatförändringarna allt påtagligare. Nya lösningar behövs för att möta utmaningarna med exempelvis ökad nederbörd och stigande temperaturer. I Rosendal har man tagit fram en flerfunktionslösning för att hantera skyfall, rena dagvattnet och nyttja detta som en resurs för växtligheten. Så kallade BGG-system används där dagvatten från hårdgjorda ytor leds till nedsänkta växtbäddar i gaturummet där det renas och fördröjs. Därefter leds det vidare till ett luftigt förstärkningslager som är sammankopplat under mark för att till sist ledas till dagvattendammar där det renas en sista gång. Rosendal är ett av de första projekten i Sverige där denna typ av dagvattenhantering sker i stor skala.

Gaturummets gestaltning

I Rosendal har den offentliga miljön en hög ambitionsnivå avseende gestaltning och materialval. För att tydliggöra gångfartsgatorna och uppmana bilisterna att sänka hastigheten har dessa fått en unik och detaljrik markbeläggning. Tillsammans med grönskan blir det ett vackert inslag i stadsrummet. Plattmönstret skiljer sig emellan etapp 2 och 3 och ger området identitet, underlättar orienteringen i stadsdelen och rimmar väl med det variationsrika arkitektoniska uttryck som karaktäriserar Rosendal. Det återkommande möblemanget är gestaltningens röda tråd som knyter ihop de olika gatornas uttryck. Cykelställ, planteringsskydd, murar och skyltar är desamma i de olika etapperna. Längs Torgny Segerstedts allé har PEs landskapsarkitekter arbetat med gestaltningen av ett mindre torg. Här finns trädplanteringar i kombination med specialritade trämöbler i varierande sitthöjd för att erbjuda olika sittmöjligheter.

Gaturummet består till viss del av flexibla ytor där möbler och cykelställ kan tas bort om man skulle behöva ytan för att ordna tillgänglig parkering för boende. I etapp 2 förekommer konst i form av brunnslock i marken och skulpturer på sittmurar. Inom uppdraget har PE samordnat med konstnär för placering av dessa.

Kommunen har haft en önskan om att minska på användningen av betong, vilket gjort att vissa gångytor inom etapp 3 har projekterats med träbeläggning istället för betongplattor. Träbeläggningen kommer att utföras med olika träslag och med tiden kommer de att utvärderas vad gäller hållbarhet.

Grönt och artrikt gaturum

En viktig utgångspunkt har varit att skapa ett grönt och artrikt gaturum. Nya planteringar bidrar till ett bättre stadsklimat genom att rena luften, reglera temperaturen och minska buller. Grönskan bidrar också till livsmiljöer och spridningsmöjligheter för djurlivet samt ökar trivseln för de boende i området. För växtligheten blir dagvattnet en tillgång då regnbäddarna möjliggör planteringar med träd och buskar i en trång och hårdgjord gatumiljö där många funktioner ska samsas.

PEs landskapsarkitekter har arbetat fram varierande växtkoncept för de olika gatorna. I samband med ett varmare klimat har lite ovanligare arter testats, både av biologiska och estetiska skäl. Planteringsytorna på gångfartsgatorna innehåller ätbara bär och frukter som förbipasserande kan ta del av. En mångfald av arter ger högre resiliens och en variation i blomning, höstfärger, bär och doft bidrar till ett trivsamt gaturum med många upplevelsevärden. Utvalda planteringsytor har försetts med utsmyckade gångbryggor och andra innehåller specialritade insektshotell som erbjuder boplatser åt djur. Tillsammans skapar de ytterligare värden till utemiljön.

PEs landskapsarkitekter är stolta över att vara en del i detta projekt där Uppsala kommun har högt satta hållbarhetsmål, och där den gemensamma inställningen kring att testa nya lösningar och utmana traditionella tankesätt har fungerat bra och varit inspirerande.

Läs mer om Rosendal på Uppsala kommuns hemsida> Rosendal