Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Brandskydd och brandbesiktning

Brandskydd, riskhantering och brandbesiktning

PE erbjuder hög kompetens och helhetslösningar inom brandskydd och riskhantering. Vi hjälper byggherrar, fastighetsägare, hyresgäster och entreprenörer att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna. Vi erbjuder även opartiska besiktningar och våra besiktningsingenjörer är certifierade för brandskyddsanläggningar såsom brandlarm, utrymningslarm, sprinkler och gassläckningsanläggningar.

Projektering av brandskydd

Vi projekterar brandskydd och beskriver krav och lösningar vid såväl ny- och ombyggnationer och använder oss av både förenklad och analytisk dimensionering. Vi erbjuder bland annat brandskyddsbeskrivningar, brandskisser/brandritningar, skyddsplaner (brandskydd under byggtid) och släckvattenutredningar.

Utredning och analys

Vi utför utredningar inom ramen för analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd. Analytisk dimensionering används som metod för att verifiera tillfredsställande brandsäkerhet när byggnaders utformning eller specifika önskemål medför att krav och lösningar, enligt förenklad dimensionering, inte kan tillämpas. Denna typ av utredningar leder ofta till ett mer flexibelt och individuellt anpassat brandskydd samt kostnadsbesparande och effektiva lösningar.

Inventering

Vi inventerar, kartlägger och dokumenterar byggnaders befintliga brandskydd som underlag inför projektering eller som underlag för ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Vi tar fram åtgärdsförslag för eventuella brister och kan ge förslag på ytterligare brandskyddshöjande åtgärder. Inventeringen och framtagande av åtgärdsförslagen utförs med hänsyn till det regelverk som gällde då den aktuella byggnaden uppfördes samt utifrån dagens regelverk och Lag om Skydd mot Olyckor, LSO, avseende nivå för ”skäligt brandskydd”.

Brandfarlig och explosiv vara

Vi identifierar och beskriver förebyggande åtgärder som behöver utföras för att begränsa risker i samband med hantering av brandfarliga eller explosiva varor. Vi hjälper bland annat till med tillståndsansökan, riskutredning, klassningsplan och explosionsskyddsdokumentation.

Riskanalys

Vi utför bland annat riskanalyser ur ett samhällsperspektiv i samband med detaljplanarbeten och bygglovsärenden samtidigt som vi även utför processrelaterade riskanalyser för särskilda verksamheter. Vi identifierar riskkällor och oönskade händelser i och i anslutning till byggnader, kvantifierar dess sannolikhet och konsekvens samt värderar den totala risken. Utifrån riskbilden tas riskreducerande åtgärdsförslag om så erfordras fram för att nå en tolerabel risknivå.

Leveransbesiktning

Vi kan hjälpa dig med leveransbesiktning av brandlarm, utrymningslarm, talat utrymningslarm, vattensprinkler och gassläckanläggningar som utförs på en nyinstallerad anläggning för att kontrollera att anläggningen är utförd enligt SBF-regler (tidigare RUS-regler).

Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning utförs varje år efter leveransbesiktningen för att kontrollera anläggningens funktion och att uppdatering efter förändringar har skett.

Entreprenadbesiktning

Våra besiktningsingenjörer utför entreprenadbesiktningar av automatiska brandlarm, vattensprinkler och gassläckanläggningar samt utrymningslarmanläggningar. Genom att anlita en av PEs besiktningsingenjörer för att utföra entreprenadbesiktning så medför vår stora områdeskunnighet att vi samtidigt utför en normbesiktning. Denna besiktning blir fördelaktig eftersom många anmärkningar, som vi vanliga fall uppkommer efterhand, kan upptäckas och ansvarsfördelas redan under entreprenadtiden.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Brandskydd och brandbesiktning?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.