Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Staden på landet

Södra Årby är en ny stadsdel med cirka 1 300 nya bostäder som planeras i Mariefred. Bebyggelsen blir tät och småskalig i trädgårdsstadens form. Ett mindre centrum i anslutning till skola och förskola bidrar också till en levande stadsdel. Vi har tagit fram visionen och planerna på uppdrag av Lundbergs Fastigheter och Mellca.

Stadsdelen består av en blandning av bostäder, skola, förskolor, service och kontor, samt torg, parker, natur och mötesplatser. Vi har tagit fram strukturplan, gestaltningsprogram, detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning i nära samarbete med fastighetsägare och Strängnäs kommun. Vi tog även fram de formella detaljplanehandlingarna.

En tät och småskalig stadsdel i vacker natur

Området är beläget i anslutning till Läggesta station. Bebyggelsen är i huvudsak tät och småskalig med en stor andel markbostäder i trädgårdsstadens form. Kring centrumtorget är bebyggelsen lite högre med flerbostadshus i kvartersstadens form. Gestaltningsprogrammet beskriver olika karaktärsområden och innehåller riktlinjer för att på kort och lång sikt säkerställa en hög kvalitet i stadsmiljön och för byggnader, utöver det som anges i detaljplanen.

Planen är väl anpassad till topografin för att spara värdefull och rekreativ natur, samt värna om de fornlämningar som finns i området. Bebyggelsen inrättar sig i det större landskapsrum som idag berikar Mariefred. Grönytefaktor har används som ett verktyg för att säkerställa en grön stadsdel.

Det centrala torget i Småstaden är en målpunkt för hela Södra Årby. Torget är kantat av lägre flerfamiljshus och har trädplanteringar och sittplatser. Lokaler i bottenvåningarna skapar en levande mötesplats.

Ett av Södra Årbys karaktärsområden, Lilla Mariefred, tar inspiration från gamla Mariefred. Enfamiljshus placeras i en tät och småskalig struktur med husliv mot gatan. Skyddade trädgårdar bildas inåt kvarteren.

Kontaktpersoner