Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: ALM Småa Bostad/The HEADS AB Arkitektur

Underlag för hållbar utveckling

Svindersberg, beläget i närheten av Sickla köpkvarter i Stockholm, planeras att utvecklas till ny en stadsdel. PE har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med syfte att integrera miljöaspekter i områdets detaljplan och belysa de miljökonsekvenser som finns kopplade till planen. Målet är att främja en hållbar utveckling.

Detaljplanen för Svindersberg omfattar cirka 850 lägenheter samt verksamhetslokaler. Planområdet är cirka 3,9 hektar stort och utgörs idag främst av naturmark, bensinstation samt bilhallar vid Värmdövägen mellan Alphyddan och Finntorp i Sickla. Genomförandet av detaljplanen för Svindersberg kan enligt Nacka kommun antas medföra en betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter som har bedömts medföra en betydande miljöpåverkan, och därmed relevanta att ta upp i MKB:n, är landskapsbild och kulturmiljö samt naturmiljö.

Ett beslutsunderlag för detaljplanen

Syftet med MKB:n är att integrera miljöaspekter i detaljplanen och att belysa de miljökonsekvenser som finns kopplade till planen för att främja en hållbar utveckling. MKB:n kommer att utgöra ett av beslutsunderlagen för detaljplanen och utöver att beskriva miljöpåverkan även föreslå skadeförebyggande åtgärder alternativt kompensationsåtgärder. Den ska också innehålla förslag till uppföljning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan antas medföra.

Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning

Inom MKB:n bedöms detaljplanens påverkan på grönstruktur både regionalt och lokalt, befintliga naturvärden, biologisk mångfald och spridningssamband för löv- och barrskog i detaljplaneområdet. Detaljplanens eventuella påverkan på riksintresse för kulturmiljövård, Stockholms farled och inlopp samt på Svindersviks Herrgård, bedöms också i MKB:n.

Mer om teamet bakom projektet

En markanvisningstävling har tidigare hållts för en del av planområdet som vanns av ALM Småa Bostad. Arkitekt är The HEADS AB Arkitektur.