Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Nya hus med inbyggd historia

Kontorshusen Pannhuset & Grannhuset präglas av industrikänsla och återbruk i stor skala. PEs arkitekter och bebyggelseantikvarier samverkade för att på bästa sätt ta tillvara kulturhistoriska värden när ett tidigare pannhus revs och byggdes upp igen med samma tegel.

Krokslätts Fabriker i Mölndal är en blandad stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser och service. Mitt i området har ett tidigare pannhus omvandlas till moderna kontor och alldeles intill har den nya byggnaden Grannhuset uppförts. De två byggnaderna är sammankopplade med en glasad gång.

Kulturhistoriska värden bevaras

Det nya Pannhuset är uppfört så likt originalbyggnaden som möjligt. Till exempel har fasadindelningen, som tidigare bestått av stålbalkar, utförts med putsade band i röd kulör. Spröjsade stora glaspartier har monterats i långa fönsterband för att återskapa den speciella industriella prägel som ursprungshuset hade. Idén om återbruk föddes tidigt i projektet och de nya fasaderna är i så hög grad som möjligt murade med befintligt tegel som togs omhand vid rivningsarbetet och rensades manuellt av entreprenören K21. PE provade sedan ut vilken sorts nytillverkat tegel det kunde blandas upp med för bästa uttryck.

Moderna inslag

Det nya Grannhuset är ett modernare inslag på platsen. De två nedersta våningarna har uppförts med en stor andel återanvänt tegel från den ursprungliga byggnaden och med återskapade fasaddekorer. De ovanliggande fyra nya våningarna har utförts med cortén som fasadmaterial. Fasaden har ett vertikalt uttryck med stora glaspartier som får byggnaden att verka likt en lykta under den mörka årstiden. De översta våningarna bjuder på en fantastisk utsikt över omgivningarna.

PE har även genom det förvärvade bolaget Gärdhagen Akustik projekterat ljudmiljön och utfört ljudprovning.

Fasaderna är i så hög grad som möjligt murade med befintligt gammalt tegel som togs omhand vid rivningsarbetena.

Hela Krokslätts Fabriker är ett industriellt byggnadsminne.

Om-, till- och nybyggnaden resulterar i cirka 2 000 kvadratmeter moderna kontor.

PEs arkitekter och bebyggelseantikvarier har samverkat för att på bästa sätt ta tillvara kulturhistoriska värden.

Kontaktpersoner