Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Omgivningspåverkan

Omgivningspåverkan i byggskedet

När ett projekt innefattar vibrationsalstrande verksamhet bör riskanalys upprättas för att synliggöra befintliga risker samt att fastställa kontrollprogram. Inför arbetet utförs en syneförrättning av berörda fastigheter och anläggningar och under arbetets gång kontrolleras vibrationsnivåerna. PE erbjuder en helhetstjänst inom detta område.

Riskanalys för vibrationsalstrande arbeten 

Vid planering inför ett projekt där vibrationsalstrande verksamhet som sprängning, schaktning, pålning, spontning och packning ingår, bör en riskanalys upprättas om fastigheter, ledningar och känslig utrustning kan påträffas inom den närliggande omgivningen. Detta för att minimera risken för att skador uppkommer. I vår riskanalys framgår riskområde och kontrollprogram, där bland annat besiktningsomfattning och tillåtna vibrationsnivåer (riktvärden) för byggnader, anläggningar och känslig utrustning ingår. 

Syneförrättning 

För att dokumentera berörda fastigheter/anläggningars nuvarande status enligt riskanalysens kontrollprogram utförs förbesiktning innan de vibrationsalstrande arbetena påbörjas. I samband med syneförrättningen utför vi rökprovtryckning av godkända murade skorstenar. Denna syneförrättning ska vara en trygghet för samtliga inom den närliggande omgivningen, inklusive byggherren själv. Om förändring uppstår efter avslutade arbeten, dokumenteras det vid en efterbesiktning. Detta för att vid behov kunna utreda eventuella skadeanspråk kopplade till utförda arbeten. Pågår arbetena under en längre tid är det vanligt att komplettera med en mellanbesiktning. 

 

Vibrationsmätning under arbetets gång 

Då vibrationsalstrande arbeten utförs är vibrationsmätning enligt riskanalysens kontrollprogram en viktig åtgärd. Detta för att kontrollera att pågående arbeten inte överskrider de gällande riktvärdena och samtidigt ger det byggherren en bra vägledning för att effektivt kunna fortskrida sitt arbete. Vid skadeanspråk, går det med hjälp av vibrationsrapporter och besiktningsprotokoll att utreda om byggherren bär ansvar. PE utför vibrationsmätning med automatisk mätning. Uppkoppling mot mobilnätet ger snabb redovisning av mätresultatet via webbaserade övervakningssystem samt utskick av SMS och mejl. 

 Vattenprov för att påvisa förändringar 

I samband med markarbeten kan närliggande brunnar påverkas negativt genom vattenförändringar såsom turbiditet, föroreningar med mera. Vid syneförrättning kan vi ta både kemiska och biologiska vattenprov för att kunna utröna om förändringar har skett under tiden för markarbetena. 

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Omgivningspåverkan?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.