Gå direkt till textinnehållet
logotyp

En lekfull och naturnära förskolegård i Farsta

Varsamt inplacerad på en kuperad naturtomt ligger Farstas nya förskola Ekebergabacken. Det övergripande konceptet har varit att kombinera befintliga naturvärden med lekvärden.

För Ekebergabackens förskola i Farsta har det varit av största vikt att kombinera naturens befintliga värden med lekvärden. PE  har gestaltat och planerat förskolans gård med målet att skapa en utemiljö för förskolans sex avdelningar som kan möta framtida behov med områdets växande befolkning. Gården är belägen på en kuperad naturtomt med åtta meters höjdskillnad och innefattar värdefulla naturvärden såsom synliga bergsknallar och äldre ekar.

Stimulerande gård med bevarande naturvärden

Gården gränsar till ett skogsområde i öst och i söder planeras det för en ny park. Utöver detta gränsar gården till en gata med vändplan och bostäder. En av de största utmaningarna i projektet var att bevara så mycket av de befintliga naturvärdena som möjligt samtidigt som man skapade en stimulerande och fungerande gård för de över hundra barnen. På grund av det ytliga berget och gården topografi stod man även inför utmaningar gällande hanteringen av dagvatten.

Optimal förutsättning för ekarnas rotsystem

För att lösa tillgänglighet och inlastning behövde själva byggnaden ligga nära den angränsande vägen, vilket medförde att markarbeten inom de värdefulla ekarnas rotzon inte kunde undvikas. För att ge rotsystemet bästa förutsättningar valdes en överbyggnad med pimpstensblandning. Vid planeringen av gården togs stor hänsyn till den naturliga terrängen och man valde att lämna områden med berg, högt gräs och stora träd orörda för fri lek.

Effektiv dagvattenhantering

Nyanlagda lekytor med olika ytor såsom asfalt, sand och konstgräs samt komplementbyggnader som förråd och barnvagnstak placerades centralt på gården. På grund av den angränsande vägen och topografin fanns det inga naturliga sekundära avrinningsvägar vid skyfall. Detta hanterades genom samarbete med dagvatten och VA-sakkunniga där gården höjdsattes på ett sådant sätt att vattnet kunde ledas till diken med bräddningsfunktion i gränsen mot naturmarken. En spång har också placerats över ett dike för att göra den angränsande naturmarken tillgänglig för barnen. Dessutom leds dagvatten till växtbäddar för hållbar hantering.

Naturlig harmoni och zonindelning

I utformningen av förskolans gård har material, utrustning och färger valts för att harmonisera med den befintliga karaktären och naturen har utgjort en central utgångspunkt. Gården är indelad i tre olika zoner, där den trygga zonen är närmast byggnaden. Här finns bland annat en sandlåda, gungdjur, odlingsbäddar och sittplatser under en pergola. I den vidlyftiga zonen finns utrymmen för rörelsefylld lek såsom klätterställning, gungbil och öppna ytor för spring. De nya träden bidrar till rumslighet och ger skugga till lekytorna på den nya delen av gården. Den sparade naturmarken utgör den vilda zonen där barnen kan uppleva större frihet och får möjlighet att själva utforska och skapa egna platser. Här finns rikligt med naturmaterial som kan användas både i leken och i den pedagogiska verksamheten.