Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Där framtiden bor

Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet mot en hållbar samhällsutveckling. Den nya stadsdelen Nydal ska vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart där det är attraktivt att bo, verka och vistas året runt.

PE har upprättat ett stadsbyggnadsprogram med syfte att tidigt i planeringen säkerställa en stadsdel av hög kvalitet. Programmet är ett ramverk  för kommande detaljplaner, markanvisningar och exploateringsavtal. En illustrationsplan visar hur Nydal kan bebyggas – närheten till naturen, tågstationen och Knivsta centrum är befintliga kvaliteter som påverkar stadsbyggnadsidén. Nydal ska präglas av en småskalig stadsmässighet med en variation i täthet och höjd på bebyggelse. Här ska finnas stora parker, natur, små parker, dagvatten, platser och gårdar i olika skalor. Allt i en sammanhängande struktur med stråk till den omgivande naturen.

Arbetet har skett i nära dialog med kommunens arbetsgrupp och medborgarna i Knivsta. Vi har planerat, genomfört och utvärderat en medborgardialog som omfattade utställning samt workshop vid tre tillfällen. Under arbetets gång har vi arrangerat informationsmöten för kommunstyrelsens planeringsutskott samt kommunfullmäktige. Vi har även genomfört en föreläsning om svensk stadsbyggnadskonst för kommunens tjänstemän.

Knivsta kommun har uttryckt stor uppskattning för hur våra medarbetare har fått tjänstemän, allmänhet och politiker att engagera sig och bidra på ett konstruktivt och positivt sätt. Vår arbetsmodell har bidragit till ökad kunskap och förståelse för komplexitet, möjligheter och utmaningar.