Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Klimatriskanalys och klimatanpassning

Klimatriskbedömning och klimatanpassning av byggnader

Konsekvenserna av de allt vanligare fallen av extremväder, forskningsrönen som framkommer i FNs klimatpanel IPCCs rapporter och EUs taxonomi för hållbara investeringar sätter alla fokus på frågor om fysiska risker kopplat till ett förändrat klimat. Med bred kompetens under samma tak hjälper PE kunder i deras arbete med att analysera klimatrisker för fastigheter och planera vilka anpassningar som bör göras.

Nya risker måste hanteras

Klimatkrisen för med sig nya risker som måste hanteras av bygg- och fastighetsbranschen. Utan klimatanpassning av den byggda miljön riskeras både stora skador på branschens ekonomiska tillgångar och omfattande mänskligt lidande till följd av översvämningar, skogsbränder eller extrema värmeböljor. Att identifiera klimatrisker och analysera dem för att därefter kunna anpassa byggnader, deras system och omgivande miljöer så att de får motståndskraft är i dag en högst relevant fråga för privata och allmännyttiga fastighetsägare, kommuner och länsstyrelser. Kraven som ställs i EU-taxonomin gör klimatanpassning viktigt även ur finansieringssynpunkt.

En pågående standardisering

EU-taxonomin har medfört en bred anpassning i branschen. Miljöcertifieringssystem har börjat ställa krav på klimatriskanalys vid nybyggnation. Fastighetsägarnas och byggföretagens branschorganisationer har även tagit fram en vägledning för sådana analyser som utgår från taxonomin. PE har i hög grad varit delaktiga i utvecklingen och har tagit fram en egen modell för klimatriskanalyser och klimatanpassningar som nu kontinuerligt kommer att anpassas till eventuella nya branschstandarder. Vi utgår alltid från kundernas önskemål och kan hjälpa dem med olika steg i deras resa, från att ta reda på vad EU-taxonomin innebär för dem, till att göra klimatriskanalyser av hela eller delar av deras fastighetsbestånd och vidare till planering och genomförande av klimatanpassningar.

Bred kompetens för analys och anpassning

PE har all expertis inom byggnader och deras omgivning under samma tak och sätter enkelt ihop ett team med rätt kompetens för varje enskilt fall. Utifrån EU-taxonomin undersöker vi risker kopplade till temperatur, vind, vatten och massa. Vi utvärderar både systematiska och akuta risker med tanke på fastigheters geografiska placering och deras förutsättningar att stå emot olika risker. Vi börjar brett med beståndet och går sedan djupare in på enskilda fastigheter. Om kunden så önskar kan vi gå vidare från analys till åtgärder för att skapa bättre klimatresiliens. Finansiella fördelar ställs då mot vad anpassningar kostar och konsekvenserna av om något verkligen inträffar. Här kan vi bistå med såväl strategisk som mer praktisk rådgivning.

Exempel på tjänster:

  • Klimatriskanalys av enskilda byggnader eller av hela fastighetsbeståndet
  • Åtgärdsplan för att klimatsäkra byggnaden eller fastighetsbeståndet
  • Stöd i TCFD-rapportering
  • Framtagande av kunskapsunderlag kopplat till kommande regelförändringar, krav och åtgärder
  • Innovations- och utvecklingsarbete i samverkan för att hitta lösningar på systemutmaningar

Relaterade artiklar

”Vi hjälper fastighetsägare att arbeta effektivt med klimatrisker”

Klimatriskanalys och anpassning för ökad klimatresiliens hamnar allt högre upp på agendan för bygg- och fastighetsbranschen. Här berättar strategikonsult Linda Wäppling om hur PE hjälper kunder inom detta område samt delar med sig av konkreta tips.

Rådgivning om klimatrisker och MSBs bidrag för naturolyckor

Under två ansökningsperioder per år kan kommuner ansöka om MSBs statsbidrag för förebyggande av naturolyckor. PEs experter inom klimatriskanalys och klimatanpassning hjälper kommuner med såväl bidragsansökan och utredning som projektgenomförande.

Vill du veta mer om Klimatriskanalys och klimatanpassning?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.