Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Från fritidshusområde till permanentboende

Ett större område med fritidshus på Värmdö från 1900-talets mitt ska omvandlas till ett område för åretruntboende. PE tar fram detaljplaner på uppdrag av Värmdö kommun för området som omfattar cirka 600 hektar med 850 bostadsfastigheter, natur-, park- och vattenområden.

Uppdraget består av totalt sju detaljplaner och PE jobbar i en upphandlad konsultgrupp tillsammans med Structor. Arbetet innebär nära samarbete med kommunens olika discipliner inom stadsbyggnad. Initialt i handlade projektet om att strategiskt utforma detaljplaneetapper samt att se över hur planeringen kan göras enhetlig och effektiv. Nu pågår planarbete för flera detaljplaner parallellt, vilka drivs självständigt av PEs planarkitekter. PE tar fram de formella planhandlingarna, inklusive plankartor, planbeskrivningar och underlag för politiskt beslutsfattande, samt deltar i dialog med allmänheten och berörda fastighetsägare.

Detaljplanerna ska möjliggöra att fritidshusen kan utvecklas till permanentboende genom större byggrätter när kommunen bygger ut vatten och avlopp i området. Samtidigt görs avvägningar mot andra värden kopplat till bland annat natur- och kulturvärden, dagvattenhantering och översvämningsrisk. Frågor kring strandskydd hanteras också i planerna. Kustområdet har ett skydd för att bevara djur- och växtliv samt säkerställa allmänhetens tillgänglighet till stränder och vatten. Båt- och friluftsliv och rekreation är en stor tillgång i området, och anledningen till att många vill vistas i här. Inom området finns flera äldre gårdar med belägg från 1500-talet och framåt. Dessa är av högt kulturhistoriskt värde och skyddas i detaljplanerna så att det även fortsättningsvis ska gå att avläsa platsens och samhällets kulturhistoria. Skydd av kulturmiljön vägs samtidigt mot möjligheten att förvalta och bo permanent i byggnaderna.

Området karaktäriseras av ett kuperat och omväxlande skärgårdslandskap med skog och stora sammanhängande naturområden, samt områden med små fritidshus på stora naturtomter. Utmaningen här är att möjliggöra större byggrätter för permanentboende och samtidigt värna den karaktäristiska miljön med ett kontinuerligt landskap med varsamt inplacerade byggnader.

En av plankartorna, beskuren.

Foto på Västra Älvsala gård, uppförd på 1700-talet. Exempel på bebyggelse med högt kulturhistoriskt värde.

Kontaktpersoner

Johan Jacobsson

Johan Jacobsson

Landskapsarkitekt/stadsplanerare LAR/MSA

+46 10-516 06 98 Stockholm Hantverkargatan