Gå direkt till textinnehållet
logotyp

En trygg, social och flexibel mötesplats som gynnar den biologiska mångfalden

Grönområdet Farstaängen har fått en ny färgglad mötesplats där olika platser för umgänge och aktiviteter erbjuds. Hållbarhetsaspekter som dagvattenhantering, biologisk mångfald och trygghetsskapande åtgärder har genomsyrat projektet.

PE fick i uppdrag att ta fram ett nytt gestaltningsförslag för en befintlig parkyta i behov av upprustning inom det större grönområdet Farstaängen. Platsen var omgiven av gång- och cykelstråk vilket gjorde att den hade potential att locka många besökare. I denna lugnare del av parken tog PE fram ett förslag för en ny mötesplats genom att inkludera olika stillsamma aktiviteter och erbjuda besökare en variation av sittplatser. Efter färdigställt koncept fick vi förtroende att projektera bygghandlingar för utförandeentreprenad.

Trygghetsskapande åtgärder

Platsen ligger i anslutning till en gångtunnel varför trygghetsskapande åtgärder som slyröjning och ny belysning var viktiga delar av upprustningen. Övriga entréer till platsen skapades utifrån siktlinjer till omgivande bostadsbebyggelse och anslutande gångstråk och är utformade på ett välkomnande sätt med nya entréytor och planteringar.

Återkommande formspråk

Formspråket anspelar på de återkommande mönster med hexagoner som finns i andra delar av parken. På denna nya plats utgörs hexagonerna främst av stenmjölsytor, där möjlighet ges till informella och spontana aktiviteter som till exempel boule, pingis och schack. Sittmöjligheter med soffor, runda bord och en hammock har också lagts till.

Belysning för vardag och fest

En central hexagon med betongplattor har utrustats med långbord och grillmöjligheter och i anslutning till den finns ett upphöjd trädäck. Belysningen på själva aktivitets- och sittytan är tänkt att skapa feststämning och utgörs i projektet av linspänd belysning (projekterades av separat belysningskonsult). Belysningen kan styras så att till exempel färg kan varieras över olika årstider. Ytterligare sittmöjligheter i form av solsängar och hängmattor finns på gräsytor och i naturdelen som innehåller befintliga träd.

Biologisk mångfald i fokus

Dagvattenhanteringen beaktades genom att skapa svackytor i gräs där biokol användes i växtbäddarna. För att gynna den biologiska mångfalden valdes växtmaterial med ätbara bär, främst för djur, samt växtmaterial med blomning och höstfärger för årstidsvariation.