Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Strategistöd och utbildning kring hållbarhet

Det kommunala fastighetsbolaget AB Kristianstadsbyggen (ABK) ville förbättra sitt hållbarhetsarbete och bygga upp sin kunskap för att säkerställa att bolaget uppnår befintliga och kommande lagkrav. I detta syfte vände sig ABK till PE Teknik & Arkitektur för strategistöd och utbildning i hållbarhetsfrågor.

ABKs ambition är att uppnå alla de krav som nuvarande lagstiftning samt EUs nya direktiv för hållbarhetsrapportering CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) medför. För att få hjälp att göra hållbarhetsarbetet mer sammanhållet, strukturerat och synligt samt bygga upp kunskapen kring hållbarhetsfrågorna genom utbildningar i olika delar av organisationen, så valde ABK att vända sig till PEs strateger inom hållbar samhällsutveckling.

ISO-standard en ryggrad

Införandet av CSRD är en spännande ny utveckling för bolags hållbarhetsarbete och medför stora förändringar och utmaningar för detta arbete och rapporteringen av det. Vägledande och en ryggrad för ABKs hållbarhetsarbete blir implementeringen av standarden ISO 26000:2021 som lägger grunden för företags samhällsansvar, gör det möjligt att följa upp deras bidrag till hållbar utveckling på opartisk grund och skapar transparens såväl internt som externt.

En stark ambition inom social hållbarhet för ABK är att utveckla det i dag utsatta området Gamlegården, med målet att få bort det från polisens lista över utsatta områden i Sverige. Just Kristianstad står även inför utmaningar kopplat till framtida höjda havsnivåer och därav följande översvämningsrisker. Det gör det extra viktigt att titta på investeringar i klimatanpassning och minskad klimatpåverkan, vilket gör att också PEs experter inom klimatriskanalys och livscykelanalys blir involverade i uppdraget.