Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Andrius Gudelis

Innovation på ny nivå

PE är huvudkonstruktör för Science Park Towers i Jönköping som är stadens nya landmärke. Bruttototalarean (BTA) för nybygget omfattar 13 284 kvm med fyra torn som har från sju till femton våningar samt teknikrum under mark.

Projektet genomförs i partnering där JKPG Fast är fastighetsägare och NCC totalentreprenör. PE medverkar som huvudkonstruktör och har bidragit i arbetet med att dra upp riktlinjer och förutsättningar för projektet.

– Det handlar om sådant som vilka byggsätt som ska användas, valet av grundläggningsmetod och lastförutsättningar. Vi ser också till att normkrav efterlevs enligt de gällande byggreglerna såsom Eurocoder. PE har medverkat från tidig start i både en första fas med systemhandlingar och i en andra fas med bygghandlingar, säger Christian Sunhede, uppdragsansvarig på PE.

Grundläggningen en utmaning

Det utkristalliserades tidigt att den stora utmaningen i konstruktionen var att kunna utföra byggnadens grundläggning på ett kostnadseffektivt sätt. Geoundersökningar och kartmaterial visade på en relativt fast friktionsjord med stora djup ned till berg. Ett högt hus som genererar stora laster är dock sättningskänsligt och tidigare utförda högre husbyggnader i närområdet är pålade.

– Jordens beskaffenhet bedömdes tidigt som svårpålad och mäktigheten medförde att en eventuell stödpålning skulle bli både kostnadsdrivande och svår att utföra. Alternativet att grundlägga med friktionspålar bedömdes också bli omfattande då bärförmågan hos enskilda pålar är relativt begränsad, ställt mot byggnadens höga lastnivåer, förklarar Christian Sunhede.

Fokus lades tidigt på att utföra grundläggningen med en jämntjock styv platta på mark som således fördelar de varierande lasterna från överbyggnaden till ett relativt jämnt jordtryck. Den 1,20 meter jämntjocka bottenplattan medger ett rationellt schakt-, terrasserings- och formningsarbete och plattans styvhet förutsätts omfördela spänningar i marken gynnsamt.

Intensivt samarbete

PE var drivande och sammanhållande kraft för ett intensivt samarbete mellan geoteknik, grundkonstruktion samt prefabstomkonstruktion i syfte att reda ut grundens bärförmåga och sättningar.

– Vi har säkerställt att sättningar begränsas och framför allt att ogynnsamma snedställningar hos den höga byggnaden inte förorsakar stabilitetsproblem. Last- och strukturmodeller samordnades varefter geotekniker med hjälp av Plaxisberäkningar slutligen kunde verifiera att den valda grundläggningsmetoden ger tillräckligt begränsade snedställningar och sättningar hos den färdiga byggnaden, berättar Christian Sunhede.

Partnering en framgångsfaktor

Genom samarbetsformen partnering i samverkan kunde resurser och fokus i rätt skede läggas på helt avgörande utredningsarbeten. Förutom att den verifierade valda grundläggningsmetoden har stor betydelse för ekonomin i projektet medförde samarbetet mellan mark-, geo-, stom- och huvudkonstruktör många fördjupade insikter i grundläggningstekniska och samarbetsmässiga frågor.

– Upplägget med partnering bidrar till transparens mellan projektets olika discipliner. Det har gett oss möjlighet att hitta effektiva och hållbara lösningar på komplexa utmaningar, säger Christian Sunhede avslutningsvis.

PE var drivande och sammanhållande kraft för ett intensivt samarbete mellan geoteknik, grundkonstruktion samt prefabstomkonstruktion i syfte att reda ut grundens bärförmåga och sättningar.

En 1,20 meter jämntjock bottenplattan medger ett rationellt schakt-, terrasserings- och formningsarbete och plattans styvhet förutsätts omfördela spänningar i marken gynnsamt.

– PE har medverkat från tidig start i både en första fas med systemhandlingar och i en andra fas med bygghandlingar, berättar Christian Sunhede, uppdragsansvarig på PE.

Bild: Andrius Gudelis

Första spadtaget togs i januari 2021 och projektet färdigställdes 2023.

Mycket gott resultat efter gjutningen av den tjocka betongplattan.