Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Mycket att vinna på tidig klimatriskanalys i nyproduktion

Kunskapsartiklar

Det förändrade globala klimatet har börjat medföra påfrestningar på samhälle och bebyggelse. Det har därför blivit alltmer relevant att identifiera och analysera klimatrisker kopplade till fastigheter för att kunna anpassa byggnader, deras system och omgivande miljöer i syfte att stärka motståndskraften mot klimatförändringarnas effekter. Detta gäller även nyproduktion.

Bakom det ökade intresset för klimatriskanalyser på nyproduktionsmarknaden finns både högt ställda hållbarhetsmål och ekonomiska incitament. Byggherrar och fastighetsägare inser att det blir mindre kostsamt att vidta relevanta åtgärder och göra rätt från början, framför att rätta till saker i efterhand. Det handlar även om varumärkesbyggande och att skapa attraktivitet på en marknad där hyresgäster och köpare söker hållbara alternativ.

Vidare finns en koppling till EU-taxonomin och dess möjligheter till bättre villkor för finansiering. Taxonomin ställer samma krav för nyproduktion som för befintligt fastighetsbestånd när det gäller klimatriskanalys. De allt populärare miljöcertifieringarna, till exempel BREEAM och Miljöbyggnad, har även de infört kravställningar som följer taxonomins kriterier på området. När EU-direktivet om hållbarhetsredovisning CSRD i närtid slår igenom fullt ut ökar dessutom kraven ytterligare på att redovisa fysiska klimatrisker för många företag.

Skräddarsydd modell

Trots den ökade vikten som fästs vid genomförandet av klimatriskanalyser finns i dag inget standardiserat sätt att hantera detta för aktörer i branschen. Därför erbjuder vi på PE oss att hjälpa våra kunder med metodiken genom att skräddarsy vår modell så att den svarar mot deras behov. Vi arbetar systematiskt, utifrån den senaste forskningen, i nära samarbete med kunderna och med stor lyhördhet för dem. Genom hela arbetet kopplar vi också vår analys till taxonomin.

Klimatriskanalys för nyproduktion ställer en del andra krav än när analysen gäller befintliga hus. Man är hänvisad till de handlingar som finns i det projekteringsskede som projektet befinner sig i och kan behöva utgå från andra typer av data kring till exempel skyfall och temperaturer. Jämfört med klimatriskanalys av befintliga byggnader blir det också viktigt att ha ett nära samarbete med andra samtalspartner utöver teknisk förvaltning, däribland projektledare eller hållbarhetschef hos kund.

Bred kompetens ett plus

Det kan alltid vara en god idé med en klimatriskanalys inför bygget av en ny fastighet, men är förstås särskilt viktigt att genomföra i utpekade riskområden, i närhet av områden med översvämningsrisk eller där det finns andra utmaningar som till exempel specifika markförhållanden. PE kan här också hjälpa fastighetsägare att gå igenom och identifiera vilka projekt och platser som befinner sig i riskområden och därmed bör prioriteras.

Utöver vår upparbetade metodik, erfarenhet och kompetens inom klimatriskanalys besitter PE en bred kompetens vad gäller allt som har med byggnader och deras omgivning att göra. Därför kan vi snabbt gå från att identifiera risker och föreslå åtgärder, till att jobba mer konkret med faktiska anpassningslösningar. Vi erbjuder en rad andra kompetenser under samma tak, till exempel inom konstruktion, VA eller landskapsarkitektur. Dessutom finns expertis inom miljöcertifiering och vi kan, om så önskas, jobba parallellt med detta och klimatriskanalysen.

Att tänka på kring klimatriskhantering i nyproduktion

  • Planera och projektera nybyggnation utifrån ett långsiktigt helhetstänkande så att risker kan identifieras och det därmed går att förebygga potentiella framtida kostnader.
  • Det är mer kostnadseffektivt att göra rätt från början och därmed slippa vidta klimatanpassningsåtgärder senare.
  • Det är bättre att genomföra klimatriskanalysen i tidiga skeden så att risker kan identifieras och åtgärdas innan projektet kommit så långt.
  • Med en konsult som har bred kompetens som PE tar ni höjd för att arbetet ofta inte tar slut i och med analysen, eftersom det kan behövas olika anpassningsåtgärder som kräver specialistkompetens.

Relaterad information

Klimatriskanalys och klimatanpassning

Konsekvenserna av de allt vanligare fallen av extremväder, forskningsrönen som framkommer i FNs klimatpanel IPCCs rapporter och EUs taxonomi för hållbara investeringar sätter alla fokus på frågor om fysiska risker kopplat till ett förändrat klimat. Med bred kompetens under samma tak hjälper PE kunder i deras arbete med att analysera klimatrisker för fastigheter och planera vilka anpassningar som bör göras.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.