Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Antikvariska tjänster

Antikvariska tjänster

Vi hjälper våra kunder med antikvariska frågor under hela processen från idéskiss och förundersökning till projektering, projektledning och kontroll. Vi arbetar med en bredd av uppdrag, från kompletta restaureringsprogram för kulturhistoriska byggnader och anläggningar till stöd i materialval och arkivstudier.

Antikvarisk förundersökning

Inför ändring av en kulturhistoriskt känslig miljö eller byggnad kan en antikvarisk förundersökning krävas som dokumenterar och beskriver värden och känsliga delar i den aktuella miljön eller byggnaden. Resultatet blir en rapport som ger fördjupad kunskap om de befintliga kulturhistoriska värdena och hur man framledes bör förhålla sig till dem. Exempel på tjänster:

 • Förundersökning i samband med bygglov
 • Förundersökning inför ändring av byggnadsminne
 • Ansökan om bidrag till kulturhistoriska miljöer och byggnader

Antikvariskt utlåtande

Vid åtgärder på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan kommuner i bygglovsskedet ställa krav på ett antikvariskt utlåtande eller konsekvensbeskrivning. Detta ger kommunen en första oberoende bedömning av de föreslagna åtgärdernas påverkan på det kulturhistoriska värdet. Exempel på tjänster:

 • Antikvariskt utlåtande/konsekvensbeskrivning i samband med bygglov
 • Antikvariskt utlåtande i samband med bygganmälan

Antikvarisk sakkunnig KUL 2 / antikvarisk medverkan

Vid åtgärder på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan kommuner i startbeskedet ställa krav på certifierad sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt Plan- och bygglagen. Syftet med det är att säkerställa att kulturvärdena i den byggda miljön beaktas under hela byggskedet i enlighet med beviljade tillstånd/lov. PE kan bistå med certifierad antikvarisk sakkunnig som agerar expertstöd genom hela processen. Vi tillhandahåller även antikvarisk medverkan vid åtgärder på profana och kyrkliga byggnadsminnen. Exempel på tjänster:

 • Kontroll av kulturvärden med framtagande av antikvarisk kontrollplan och slutrapport
 • Antikvarisk medverkan vid åtgärder på byggnadsminnen

Vård- och underhållsplaner

Vid förvaltandet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader ställs ofta krav på att en vård- och underhållsplan finns. En typisk vård- och underhållsplan inbegriper oftast beskrivning av kulturhistoriskt värdefulla delar inklusive deras aktuella tekniska status samt antikvariskt lämpliga åtgärdsförslag med prioriterat underhåll i cykliska tidsintervall. Vi tar fram nya planer samt reviderar och uppdaterar befintliga planer för profan bebyggelse samt kyrkliga byggnader och kyrkogårdar

Förvaltning och utveckling

Att förvalta och utveckla en kulturhistoriskt värdefull byggnad kräver särskild kunskap om exempelvis byggnadsfysik, material, färg samt arkitektur- och stilhistoria. PE ser till varje objekts unika förutsättningar och bidrar med specialiststöd till fastighetsägare och förvaltare. Exempel på tjänster:

 • Arkivstudier för att få fram historik
 • Inventering och dokumentation
 • Antikvarisk rådgivning
 • Åtgärdsförslag med bl.a. gestaltningsprinciper, materialval- och kulörprogram
 • Texter till informationsskyltar och dylikt

Vill du veta mer om Antikvariska tjänster?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.