Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektengagemangs styrelse har beslutat att förvärva egna aktier

Regulatoriska pressmeddelanden

Styrelsen i Projektengagemang Sweden AB (publ) (”Projektengagemang”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkra Projektengagemangs framtida leverans av aktier och övriga förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av Projektengagemangs prestationsbaserade aktiesparprogram 2021, 2020 och 2019.

Förvärv av egna aktier får ske av högst 500 000 aktier av serie B vid ett eller flera tillfällen under perioden från och med 30 mars 2022 fram längst till nästa årsstämma. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Återköpet kommer att förvaltas av SEB som, baserat handelsorder från Projektengagemang, fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av Projektengagemang.

Projektengagemang innehar per dagens datum inga egna aktier och det totala antalet utestående aktier i bolaget uppgår till 24 555 677, varav 5 298 324 aktier av serie A och 19 257 353 aktier av serie B. Vid fullt genomfört återköp kommer bolaget inneha aktier motsvarande max 2,0 procent av bolagets utgivna aktier.

Denna information är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-30 09:15 CET.

Ladda ned pressmeddelande