Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Delårsrapport januari-juni 2022 – Fortsatt god marknad, fokus på lönsam tillväxt

Regulatoriska pressmeddelanden

Den underliggande utvecklingen är god i två av våra tre segment. Vi ser en positiv trend gällande debiteringsgrad och timpriser samt lägre omkostnader och en effektivare organisation. I kvartalet uppgick EBITA-resultatet till 14,8 (23,5) miljoner kronor, motsvarande en EBITA-marginal på 6,0 (8,5) procent. Slutavstämning från Tillväxtverket, gällande kortidsstöd under 2020, har påverkat EBITA negativt med 3,5 miljoner kronor. Nedlagd verksamhet har påverkat EBITA negativt med 3,5 miljoner kronor. Tillsammans uppgår dessa två poster till 7 miljoner kronor motsvarande 2,8 procentenheter på EBITA-marginalen. Nettoomsättningen uppgick till 245 (278) miljoner kronor. Minskningen beror främst på avyttrad och avvecklad verksamhet under 2021.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 245,3 (277,6) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till 14,8 (23,5) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 6,0 (8,5) procent
 • EBIT uppgick till 12,9 (19,2) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 5,3 (6,9) procent
 • Periodens resultat uppgick till 8,8 (12,4) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,37 (0,51) kronor, ingen utspädningseffekt
 • Slutavstämning från Tillväxtverket har påverkat EBITA med -3,5 miljoner kronor
 • Resultatpåverkan av nedlagd verksamhet har påverkat EBITA med -3,5  miljoner kronor
 • EBITA samt EBITA marginal exklusive slutavstämning från Tillväxtverket och resultatpåverkan av nedlagd verksamhet är 21,8 miljoner kronor respektive 8,8 %

Perioden, 1 januari – 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 495,7 (559,6) miljoner kronor
 • EBITA uppgick till 34,8 (41,8) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 7,0 (7,5) procent
 • EBIT uppgick till 31,0 (34,7) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 6,3 (6,2) procent
 • Periodens resultat uppgick till 20,8 (21,7) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,86 (0,89) kronor, ingen utspädningseffekt
 • Slutavstämning från Tillväxtverket  har påverkat EBITA med -3,5 miljoner kronor
 • Resultatpåverkan av nedlagd verksamhet har påverkat EBITA med -3,5  miljoner kronor
 • EBITA samt EBITA marginal exklusive slutavstämning från Tillväxtverket och resultatpåverkan av nedlagd verksamhet är 41,8 miljoner kronor respektive 8,4 %
 • Den 18 januari meddelades att Liselotte Haglind kommer att tillträda som Finansdirektör. Liselotte tillträdde tjänsten den 1 juli 2022. Nuvarande Finansdirektör Peter Sandberg slutar på bolaget i juli
 • Under det första kvartalet beslutade styrelsen i Projektengagemang Sweden AB att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021, förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Den 30 mars 2022 genomfördes förvärv av 500 000 B-aktier.

Här finner du rapporten i sin helhet

Webbsänd presentation
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsändning via Zoom där VD och Koncernchef Helena Hed tillsammans med Finansdirektör Liselotte Haglind presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen:

https://projektengagemang.se/ir/finansiella-rapporter

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Hed, VD och Koncernchef
Tel: +46 10‐516 00 00
E-post: helena.hed@pe.se

Liselotte Haglind, Finansdirektör
Tel: +46 10-516 05 87
E-post: liselotte.haglind@pe.se

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING OCH LAGEN OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 15 juli 2022.

Ladda ned pressmeddelande