Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Bokslutskommuniké januari-december 2023 – Fokus på lönsamhet

Regulatoriska pressmeddelanden

Fjärde kvartalet har fortsatt präglats av osäkerheter i marknaden vilket påverkat debiteringsgraden. Samtidigt är behoven stora inom bland annat energi, försvar, industri samt den stadsutveckling som sker i samband med utbyggnad av infrastruktur och den gröna omställningen. För att stärka lönsamheten har kraftfulla åtgärder vidtagits under kvartalet i syfte att möta rådande marknad samt att öka effektiviteten.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 231,0 (251,9) Mkr
 • EBITA uppgick till 6,0 (16,4) Mkr och EBITA-marginalen till 2,6 (6,5) procent
 • Kvartalet har belastats med 6,1 Mkr kopplade till tomställning av kontor och kapacitetsanpassningar av personal
 • EBIT uppgick till 4,0 (14,4) Mkr och rörelsemarginalen till 1,7 (5,7) procent
 • Periodens resultat uppgick till 1,7 (9,4) Mkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,39) kronor, ingen utspädningseffekt
 • Underliggande EBITA och EBITA marginal, dvs. exklusive kostnader kopplade till tomställning av kontor samt kostnader kopplade till  kapacitetsanpassningar av personal uppgick till 12,1 (16,4) Mkr respektive 5,3 (6,5) procent

Perioden, 1 januari – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 882,3 (928,8) Mkr
 • EBITA uppgick till 4,6 (45,9) Mkr och EBITA-marginalen till 0,5 (4,9) procent
 • Förlikningsöverenskommelse gällande tvist kopplad till Soleed Sweden AB (avvecklat 2016) påverkade periodens omsättning och EBITA med -5,2 Mkr
 • Perioden har belastats med 23,9 Mkr kopplade till tomställning av kontor och kapacitetsanpassningar av personal
 • EBIT uppgick till -3,2 (38,1) Mkr och rörelsemarginalen till -0,4 (4,1) procent
 • Periodens resultat uppgick till -11,4 (22,4) Mkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,47 (0,93) kronor, ingen utspädningseffekt
 • Underliggande EBITA och EBITA marginal, dvs exklusive kostnader kopplade till tomställning av kontor och kostnader kopplade till kapacitetsanpassningar av personal samt förlikningsöverenskommelse gällande tvist, uppgick till 33,7 (45,9) Mkr respektive 3,8 (4,9) procent
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0 (0,40) kronor per aktie

Här finner du rapporten i sin helhet

Webbsänd presentation

Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsändning där tillförordnad VD och Koncernchef Liselotte Haglind presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen:

https://ir.pe.se/ir/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Liselotte Haglind, tillförordnad VD och Koncernchef
Tel: +46 10-516 05 87
E-post: liselotte.haglind@pe.se

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 9 FEBRUARI 2024.

Ladda ned pressmeddelande