PE stod för innovationsledning för träbyggnad, konstruktion och akustik vid uppförandet av A Working Lab i Göteborg. Byggnaden erbjuder ytor för co-working, flexibla mötesplatser och lärandemiljöer med syftet att föra samman näringsliv, akademi och utbildning.

På A Working Lab hyr Akademiska Hus flexibelt ut lokaler för jobb, möten, lärande eller workshops. Konceptet utgör en del av samverkansarenan Johanneberg Science Park där näringsliv, samhälle och akademi förs samman i syfte att gynna innovation inom samhällsbyggnad. PE bidrog med kompetens inom byggkonstruktion och innovationsledning för träbyggnad och akustik.

PEs konsulter Patrik Folkerman och Per Hilmersson på återbesök vid den färdigställda byggnaden.

Klimatsmart hybridstomme
– Hållbart byggande var ett av huvudmålen för projektet. Vår uppgift var att projektera en hybridstomme med inslag av massivträ för att sänka koldioxidavtrycket jämfört med en traditionell betongstomme. För att uppnå normala bjälklagshöjder tillämpade vi ny teknik med massivträbjälklag kombinerat med stålbalkar och stabiliserande trapphus i betong, säger Per Hilmersson, innovationsledare från PE (före detta Integra). 

Materialen användes där de har sin respektive styrka. I de stabiliserande enheterna, det vill säga trapphusen, är betong tungt och samtidigt enkelt att sammanfoga för stora laster. Hattbalkar i stål är effektiva när höjder ska pressas och KL-trä (korslimmat trä) gick i denna konstruktion bra att använda istället för håldäckselement. Projektet kunde slutföras inom tidsplan och budget.

Ljuduppdrag
Ytterligare ett innovationsuppdrag var att hitta en bra lösning för att klara ljudkraven, vilket är en utmaning i byggnader med bjälklag i massivträ. Något slags påbyggnad krävs och PE fick i uppdrag att hitta en lösning som är kostnadseffektiv, produktionsvänlig och ger lågt koldioxidavtryck. 

– Det finns här ett generellt behov i branschen. Vi genomförde ett stort antal mätningar för olika varianter av påbyggnader, vilka finns öppet redovisade i en rapport från projektet. Utifrån analysen valdes en 75 mm påbyggnad på KL-träbjälklagen. Dessutom skapades provytor med alternativa överbyggnader på ett av kontorsvåningsplanen, avslutar Per Hilmersson.