För att ta ett strategiskt grepp om sitt hållbarhetsarbete och öka förståelsen för hållbarhet i hela organisationen skapades ett hållbarhetsprogram för Vossloh. En styrmodell togs fram och en väsentlighetsanalys med grund i en intressentdialog och trendspaning genomfördes. 

Vossloh är ett av världens ledande företag inom spårväxlar och spårteknik som vill bidra till en hållbar framtid och positiv samhällsutveckling. I arbetet med att stärka Vosslohs affär fick PE i uppdrag att projektleda arbetet med att integrera hållbarhet i affärsmodellen.

Projektet omfattade tre delar:

  • Framtagande av ett hållbarhetsprogram som beskriver definitionen av och ambitionen kring hållbarhet sammanfattat i ett pedagogiskt ramverk.
  • Genomförande av en väsentlighetsanalys baserad på en extern intressentdialog och omvärldsanalys.
  • Utveckling av en styrmodell för att implementera och styra hållbarhetsarbetet med tydligt definierade hållbarhetsmål, indikatorer och ansvarsfördelning. 

Målet med projektet var att göra hållbarhet till en naturlig del av strategin och affärsutvecklingen genom att skapa en tydlighet i hur hållbarhet vävs in i det dagliga arbetet. Att öka kunskapen kring hållbarhet i hela organisationen och göra arbetet trovärdigt samt bidra till skillnad på riktigt var också viktiga faktorer i projektet.

PEs roll och bidrag
PE hade i rollen som projektledare och hållbarhetsstrateg ansvar för utvecklingen av projektet från start till mål. I projektledarrollen ingick planering, koordinering, framtagande av analyser och underlag, genomförande, dokumentation, sammanställning och löpande rådgivning. De olika delarna arbetades fram i nära samarbete mellan PE och Vossloh. PE sammanställde insikter och underlag som utvecklades under ett antal workshoppar med projektets referensgrupp, bestående av den nordiska ledningsgruppen. Vosslohs hållbarhetschef var intern projektägare och en av de viktiga mottagarna av projektresultatet. 

Resultatet
Att implementera ett värdeskapande och strukturerat hållbarhetsarbete i Vosslohs affärsmodell har varit av stor vikt för att Vossloh ska kunna fortsätta vara ett ledande företag inom sin bransch samtidigt som de bidrar till den hållbara utvecklingen. Den externa intressentdialog som PE genomförde har också stärkt relationen med Vosslohs intressenter och lagt grunden för förändringsarbete i nästa steg.

PE har med sin kunskap, erfarenhet och metodik bidragit med att skapa större förståelse och nyfikenhet kring hållbarhet, både ur ett helhetsperspektiv och kring enskilda aspekter. Att involvera ledning och medarbetare i arbetet har varit viktigt för att skapa en känsla av ägandeskap, som skapar goda förutsättningar för att styra och utveckla hållbarhetsarbetet framöver.