I utvecklingsområdet Väsjön i Sollentuna norr om Stockholm ska det byggas omkring 4 000 villor, stadsradhus och flerbostadshus. Området uppförs i ett känsligt område mellan naturreservat, sjöar och friluftsområden, vilket gör byggprocessen utmanande. PE deltar som hållbarhetsexpert och bidrar till hållbarhetsprogram, koordinering, social hållbarhet samt innovationsfrämjande inom hållbarhet.

Väsjön blir en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. Området blir också en integrerad del av stadsdelen Edsberg och kommer att byggas ut successivt fram till cirka år 2032. Inom Väsjön är det möjligt att bygga kring 4 000 hem i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus där runt 12 000 människor kommer att leva och verka. Väsjöområdet uppförs i ett känsligt område mellan naturreservat, sjöar och friluftsområden och består av 13 delprojekt fördelade på 11 detaljplaner. Detta gör byggprocessen komplex ur ett fysiskt, organisatoriskt och kronologiskt perspektiv.

Stor hänsyn till befintlig natur och terräng har tagits inom utformning och gestaltning av byggnader, gatunät och stadsbild. Den komplexa terrängen med nivåskillnader och sparade naturvärden innebär stora utmaningar inom både trafikflöden, transporter och andra infrastrukturlösningar som exempelvis vatten- och avloppsledningar samt sopsugsystem.

Linbana till pendeltågsstationen
Väsjön får också en tät stadsbild med smala gator, gränder och små kvartersparker, vilket påverkar i planarbete och utformning av området. Därför premieras gång-och cykeltrafik, lösningar för god tillgänglighet och ett effektivt kollektivtrafiksystem med bland annat linbana till pendeltågsstationen. Detta planeras för att hålla bilberoende och tunga transporter i området till ett minimum.

Ett hållbart Väsjön handlar även om en variation av upplåtelseformer och funktioner och ett planerings- och gestaltningsarbete. Fokus ligger på samspel med det unika på platsen såsom tillgänglig natur och möjligheter till sport- och friluftsaktiviteter – både efter färdigställande och under byggfas.

Ett hållbarhetsprogram – fyra fokusområden
Väsjön har högt uppsatta hållbarhetsmål och hållbar utveckling genomsyrar till viss del alla utvecklingsprojekt och strategiska satsningar. Ett hållbarhetsprogram med fyra fokusområden; Hållbart byggande, Hållbara transporter, Hållbar och livskraftig natur samt Hållbar och resurseffektiv livsstil, har tagits fram genom verktyget Citylab.

Då området har en lång färdigställandetid läggs även resurser på temporära funktioner och lösningar för att göra området levande och funktionellt även under anläggningstiden. Projektet söker aktivt bidrag och utlysningar för att kunna driva hållbarhets- och samverkansarbetet framåt.

Vi var, och är, en stor och viktig del i att ta fram Väsjöns hållbarhetsprogram samt för att skapa en strategisk riktning och målbild.

Illustration av DinellJohansson/Sollentuna kommun