Årsstämman i Projektengagemang fattar beslut om principerna för valberedningens tillsättande. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till rösterna största aktieägarna som önskar utse en sådan representant samt styrelsens ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens uppgift är att bereda och lägga fram förslag för aktieägarna i bolaget avseende val av bland annat styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt ersättning och arvoden. I detta arbete måste valberedningen hålla sig informerad om koncernens strategi och dess framtida utmaningar för att kunna bedöma vilken kompetens och vilken erfarenhet som krävs av styrelseledamöterna. Valberedningen måste även väga in de regler om oberoende som är tillämpliga för styrelsen.

Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart de utses, dock senast sex månader före årsstämman. Ledamöterna i valberedningen inför årsstämman i maj 2020 består av följande personer:

  • Per Göransson, tf styrelseordförande, Projektengagemang Holding AB
  • Tim Floderus, Investment AB Öresund
  • Peter Larsson, K-Konsult Management AB
  • Per Granath, Zirkona AB/Fagra Finans AB

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected] eller per brev till Projektengagemang Sweden AB, att: Valberedningen, Box 47146, Årstaängsvägen 11, 100 74 Stockholm, senast den 28 februari 2020.

Instruktion för valberedningen