Årsstämman i Projektengagemang fattar beslut om principerna för valberedningens tillsättande. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till rösterna största aktieägarna som önskar utse en sådan representant samt styrelsens ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens uppgift är att bereda och lägga fram förslag för aktieägarna i bolaget avseende val av bland annat styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt ersättning och arvoden. I detta arbete måste valberedningen hålla sig informerad om koncernens strategi och dess framtida utmaningar för att kunna bedöma vilken kompetens och vilken erfarenhet som krävs av styrelseledamöterna. Valberedningen måste även väga in de regler om oberoende som är tillämpliga för styrelsen.

Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart de utses, dock senast sex månader före årsstämman. Ledamöterna i valberedningen inför årsstämman i maj 2022 består av följande personer:

  • Per Göransson, utsedd av Projektengagemang Holding AB
  • Tim Floderus, utsedd av Investment AB Öresund
  • Dag Marius Nereng, utsedd av Protector Forsikring
  • Per-Arne Gustavsson, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsett Per Göransson till sin ordförande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till och med den 14 februari 2022 via e-post till [email protected] eller per brev till Projektengagemang Sweden AB, Valberedningen, Box 47146, Årstaängsvägen 11, 100 74 Stockholm.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till [email protected] eller per brev på samma adress som ovan senast den 17 mars 2022, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

Instruktion för valberedningen som gäller tills vidare