Vid förnyelsen av Täby Centrum fick PEs arkitekter i uppdrag att förverkliga projektets designkoncept som togs fram av engelska Dunnet Craven, ett företag specialiserat på att utforma shoppingmiljöer. Vi hade även stort ansvar för miljöklassningen av gallerian enligt BREEAM-standarden. Under arbetets gång fick PE även uppdrag som landskapsarkitekt, inredningsarkitekt och projekteringsledare.

Projektet omfattade både en ombyggnad och utbyggnad norrut och söderut. En viktig förändring var att den stora parkeringsplatsen har omvandlades till torg, vilket skapade en helt ny mötesplats för Täbyborna. Bilarna flyttades ned i ett underjordiskt garage med tre våningar.

Ökat förtroende
I takt med att projektet fortskred breddades uppdraget. Våra arkitekter levererade bygghandlingar för hela om- och tillbyggnaden. Vidare utformade våra landskapsarkitekter entrémiljöer, parkeringsytor och infarter. Vi var även projekteringsledare för den södra utbyggnaden, Täby nya torg och en ny SF biograf. Designkonceptet som låg till grund för förnyelsen uppdaterades och spetsades till och våra inredningsarkitekter fick i uppdrag av Unibail-Rodamco att omsätta det uppdaterade designkonceptet till svenska förhållanden. Projektet genomfördes i 3D-projektering.

Uppdraget utfördes av Tema, som i april 2019 bytte namn till PE.