I ett samhälle där komplexitet och förändringstakt ökar krävs ett holistiskt angreppssätt kring hållbar utveckling. I tidiga skeden görs viktiga val som har stor påverkan ur ett helhetsperspektiv. Vi är experter på att förstå, analysera, skapa insikt och tydliggöra möjliga vägar framåt, både strategiskt och praktiskt. 

Hållbar utveckling kräver ett systemperspektiv 
Vi arbetar brett i planerings- och strategiskeden med syftet att påvisa samhällsvärdet av hållbarhetsåtgärder. Hållbar utveckling avgörs inte av en enskild frågeställning – det är en summa av många frågeställningar. Vår utgångspunkt är därför ett systemperspektiv som gör det möjligt att identifiera de synergier såväl som målkonflikter som uppstår i denna utveckling. Genom analys kan samhällsvärdet av möjliga och planerade åtgärder belysas, exempelvis policys, utvecklingsplaner och strategier. 

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi  
Framtidens hållbara samhällen och smarta städer kräver att vi ställer om linjära modeller till cirkulära. Myndigheter, kommuner, städer och företag måste alla anpassa sig till en ny situation där pris och tillgänglighet på resurser är mer osäker. Detta innebär både risker och möjligheter för affärsmodeller och andra strategier.  

En viktig del är att titta på värdet av resurser genom hela värdekedjan. Genom att kartlägga och analysera resursflöden utifrån ett affärsmodell- och policyperspektiv kan vi bidra till utvecklingen av strategiska agendor kring resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.  

Referenser inom System- och samhällsanalys
En svensk agenda för resurseffektiv plasthantering | Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, IVA
Plattform för träbyggnation i Norden | Nordiska ministerrådet/Climate KIC
Lösningar mot översvämning och torka | EIT Climate-KIC
Visa fler referenser