Luleås vision är att växa med 10 000 nya invånare, skapa nya attraktiva bostadsområden och föräta centrum. Vi har tillsammans med stadsbyggnadskontoret i Luleå arbetat fram en stadsbyggnadsvision som präglas av långsiktig hållbarhet och som tar vara på stadens vattennära läge. Visionen blir ett ramverk för kommande detaljplaner, markanvisningar och exploateringsavtal.

I förslaget fylls Skutviken igen och ger plats åt ny bebyggelse. Även Mjölkuddens strand fylls till viss del ut och bebyggs. De nya stadsdelarna döps om till Stadsviken och Munkebergs strand och ger plats för cirka 2 000 bostäder samt förskolor, butiker och kontor. Det vattennära läget tas till vara med siktlinjer mot havet samt en kaj med bryggor och kallbadhus som ska löpa längs strandlinjen.

Här ska finnas plats för både unga, gamla, familjer och ensamstående. Ett flertal byggherrar och arkitekter för varje kvarter skapar variation i bebyggelsen. Bostadsgårdarna blir grönskande, bilfria med privata uteplatser, gemensam gård och lek för de mindre barnen.

Projektet ska i alla delar utgå ifrån vad som är bäst ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt helhetsperspektiv. Gående, cyklister och kollektiva transporter prioriteras framför biltrafik. Högre anläggningskostnader med lägre driftskostnader skapar långsiktig ekonomisk hållbarhet. Väl gestaltade parker, bostadsgårdar och mötesplatser skapa förutsättningar för ett rikt socialt liv i framtidens Luleå.

Uppdraget utfördes av Tema, som i april 2019 bytte namn till PE.

Stadsplaneringen bygger vidare på dagens stadsplanemönster i Luleå och blir en del av centrum med tydliga rumsliga kopplingar.

I visionen fylls Skutviken igen och ger plats åt ny bebyggelse. Även Mjölkuddens strand fylls till viss del ut och bebyggs.

Rörelsestråken koncentreras för att skapa folkliv och trygghet. Stråken är tydliga, överblickbara och målrelaterade.