Möjligheterna för hållbar utveckling av den byggda miljön avgörs genom förutsättningar som skapas under tidiga skeden.  Med människan i centrum arbetar vi både i den stora skalan med nya stadsdelar och övergripande strukturer till kvarter, platser och offentliga rum. 

Vi leder projekt genom stadsbyggnadsprocessens alla skeden, från övergripande visionsarbete till gestaltning. Strategier och kvalitetsmål tas fram eller vävs in i arbetet och vi arbetar aktivt med utredningar och analyser för att skapa ett gediget underlag för den framtida byggda miljön. En viktig del i detta är dialog och samverkan vid utformningen av områden, platser och fastigheter samt dess gränsytor mot övriga samhället.

Genom anpassade lösningar och uppmärksamhet kring lokala förutsättningar kan vi bland annat skapa kommunala hållbarhetsprogram, energi- och resurseffektiva lösningar samt stärka social samverkan och ekosystemtjänster i den urbana miljön. Vi har expertis inom dagvattenfrågor och samhällsbuller i samband med stadsplanering eller infrastrukturprojekt och experimenterar gärna hur temporära och dynamiska funktioner kan stärka en plats.

Referenser inom Stads- och områdesutveckling
Hållbar stadsnära odling | SATURN
En stad med högt uppsatta hållbarhetsmål | Väsjön
Blue House: vattensmarta fastigheter | EIT Climate-KIC
Visa fler referenser