Som en del i ett större hållbarhetsarbete vill Arwidsro mäta och följa upp fastighetsbeståndets klimatavtryck. PE har utvecklat en skalbar modell och arbetsmetod i nära samarbete med företagets hållbarhetschef och förvaltning. Utsläpp beräknas för scope 1, 2 och 3.

Beskrivning av uppdraget
PE fick i uppdrag att fram en dynamisk modell för att mäta koldioxidutsläpp i befintliga fastigheter, där både utsläpp från drift, materialanvändning, energi, samt fastighetens brukande ingår. Modellen utgår från GHG-protokollet, där avväganden kring gränsdragning och omfattning har gjorts tillsammans med förvaltningsorganisationen. Syftet med uppdraget var att hitta en modell och ett arbetssätt som kan rullas ut i hela fastighetsbeståndet. 

Modellen utvecklades parallellt som beräkningar utfördes för pilotfastigheten Fjällskivlingen 4, med PE som projektledare. Utvecklad metod för klimatberäkningar kommer att ligga till grund för fortsatt klimatarbete. I uppdraget ingick även strategisk rådgivning inför kommande beslut om mål och färdplan för klimatneutralitet.

PEs roll och bidrag
PE skräddarsydde ett team med strateger och miljökonsulter för att säkerställa att modellen på ett relevant sätt bidrar till Arwidsros övergripande mål, blir användbar i förvaltningen och att beräkningarna uppfyller relevanta standarder. Vi har genomfört intervjuer och workshops med organisationen för att utveckla och förankra klimatarbetet hos de som ska använda modellen.

Resultat
Modellen utvärderades löpande under projektets gång och resultatet är en skalbar modell som kan användas för hela fastighetsbeståndet. Beräkningarna per fastighet kan sedan aggregeras och läggas ihop till en färdig utsläppsredovisning för bolaget. Därmed har modellen möjlighet att fungera som underlag för investeringsbeslut både i den enskilda fastigheten och på bolagsnivå.

Med hjälp av beräkningsmodellen kan Arwidsro arbeta kontinuerligt med att mäta och minska sina utsläpp. Modellen blir därmed ett viktigt strategiskt verktyg i arbetet med att möta kommande krav, regleringar och företagets egna målsättningar kopplade till klimatfrågan.