Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är centrala delar för en mer hållbar utveckling i en framtid med ökad befolkning, urbanisering, ekonomisk utveckling och andra megatrender. PE agerar delprojektledare i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt för ett mer resurseffektivt och cirkulärt nyttjande av plast i Sverige. Tillsammans skapar vi en svensk agenda för plastsystemets utveckling.

Kort sagt behövs ett bättre omhändertagande av globala naturresurser och ett bättre nyttjande av de resurser som redan finns i samhället. I Sverige, inom EU samt globalt finns ett stort antal initiativ kring resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. IVAs projekt inom det området syftar till att skapa en gemensam agenda kring olika resurser genom att samla en bred representation av branscher och perspektiv. Något som är viktigt eftersom samverkan krävs för att hantera hur resurser flödar inom och mellan olika värdekedjor.

PEs hållbarhetsstrateger har stor erfarenhet av strategiutveckling inom resurseffektivitet och medverkar i projektet som delprojektledare inom arbetsgruppen för ett mer resurseffektivt och cirkulärt nyttjande av plast i Sverige. Genom att samla och utreda frågor inom design, industriell symbios, affärsmodeller, innovationer, den finansiella sektorns roll och det politiska ramverket skapar vi en svensk agenda för plast. Vi leder bland annat en intressentanalys med deltagare från plastsektorn, dagligvaruhandeln, konsumentproduktsektorn, återvinningsbranschen, finansiella sektorn och akademin. Målsättningarna är flera; att öka material- och värdeåtervinning såväl som att utveckla en agenda för kemisk återvinningsanläggning i Sverige. 

En politisk referensgrupp med representanter från samtliga riksdagspartier är kopplad till projektet, vilket ger en möjlighet att direkt påverka det politiska ramverkets utformning och lyfta viktiga frågor till en gemensam politisk dialog.

Arbetet innebär att skapa en systemsyn kring komplexa resursflöden med ett stort antal existerande och potentiella värdekedjor. Sådana systemanalyser erbjuder våra hållbarhetsstrateger både inom resursområdet och inom övrig samhällsbyggnad. 
 

Läs rapporten >

Se lanseringen av rapporten >