Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Rik kulturmiljö längs gamla Varbergsspår

När Västkustbanan nu byggs ut till dubbelspår och läggs i tunnel genom Varberg kan kommunen utveckla det gamla spårområdet. Det ger en unik möjlighet att skapa nya, intressanta platser i historisk miljö, både centralt och i stadens utkanter. PE fick i uppdrag att inventera spårområdets kulturmiljöinnehåll så att det kan beaktas i den kommande utvecklingen.

Den gamla enkelspåriga Västkustbanan som skär rakt igenom Varberg har anor från 1880-talet och delar av spårområdet är inom riksintresse för kulturmiljövården. Till följd av det pågående bygget av Varbergstunneln kommer den gamla sträckningens spårområde att avvecklas, tas bort och marken till största del att överlämnas till Varbergs kommun. Därför har kommunen dragit igång ett utredningsarbete över hur de 11 hektaren friställd mark skulle kunna utvecklas och där kulturmiljöaspekten utgör en del av det arbetet.

Vägledning för bevarande av kulturvärden

I samband med denna unika möjlighet att skapa intressanta mötesplatser i historisk miljö i Varberg fick PEs bebyggelseantikvarier Felix Johansson och Daniel Eriksson i uppdrag att fältinventera, beskriva och värdera spårområdets kulturmiljöinnehåll och sammanfatta det i en rapport. Syftet har varit att på ett tydligt sätt lyfta fram vilka kulturhistoriska strukturer, kvaliteter och objekt som finns i områdets direkta eller indirekta närhet och som berättar om landskapets historia och tidigare markanvändning. Det kan handla om till exempel broar, byggnader, fornlämningar och bergskärningar. Den resulterande rapporten är avsedd att fungera som en vägledning för Varbergs kommun i bedömningar av vad i landskapet som är betydelsebärande i kulturmiljöhänseende, samt på vilket sätt dessa delar kan implementeras i det framtida utvecklingsarbetet. PE ger konkreta förslag på hur kulturhistoriskt värdefulla element skulle kunna hanteras.

Viktiga hållbarhetsaspekter

Den typ av kulturmiljövård som detta projekt handlar om kan kopplas till de tre aspekterna på hållbar utveckling – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Den framtagna rapporten har möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling då den syftar till att gynna ett långsiktigt bevarande av kulturmiljön och fortsatt nyttjande av befintliga resurser.

Läs mer om projektet på www.varberg.se/gamlasparet 

Den gamla enkelspåriga Västkustbanan som skär rakt igenom Varberg har anor från 1880-talet och delar av spårområdet är inom riksintresse för kulturmiljövården.

PE fick uppdraget att fältinventera, beskriva och värdera spårområdets kulturmiljöinnehåll med syftet att lyfta fram vilka kulturhistoriska strukturer, kvaliteter och objekt som finns i områdets som berättar om landskapets historia och tidigare markanvändning.

Den framtagna rapporten har möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling då den syftar till att gynna ett långsiktigt bevarande av kulturmiljön och fortsatt nyttjande av befintliga resurser berättar Daniel Eriksson och Felix Johansson.