Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Säker passage över Sveriges största ekodukt

För att öka trafiksäkerheten och minska viltolyckorna vid sträckan Mölndal–Kungsbacka längs E6an utvecklade Trafikverket området genom ett flertal åtgärder. Däribland en ekodukt som gör det möjligt för djur att passera över vägen.

Vid Sandsjöbackaområdet på E6an ville Trafikverket förbättra för djurliv och samtidigt öka trafiksäkerheten. Därför valde man att anlägga en ekodukt som gör det möjligt för djur att passera över vägen. Samtidigt utvecklades flera viltuthopp, en färist och man rustade även upp viltstängsel. PEs arkitekter uppdrag sträckte sig från vägplan till förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Det är första gången i Sverige som en ekodukt i den här storleken byggts över befintlig motorväg. Älgar, rådjur, dovhjortar, vildsvin, mindre djur, kräldjur och insekter har därmed fått en säker och trygg passage över vägen.

En grönskande bro och säker passage

Att hålla djur borta från vägen enbart genom stängsling är sällan en långsiktigt bra lösning eftersom djuren ofta väljer att försöka ta sig igenom vid grindar eller andra öppningar. En större faunapassage, en ekodukt, minskar vägens barriärverkan för många arter, både på kort och på lång sikt. Vår gestaltning av ekodukten bygger på en grönskande bro som ger intryck av att naturen passerar över vägen. Ekodukten anlades i närheten av ett Natura 2000-område och naturreservat vilket innebar att en stor försiktighet krävdes. Gestaltningen utfördes därför i nära samverkan med miljöexpertis för att skapa lämpliga biotoper och vegetation anpassad till platsen.

Ekodukten skärmades av från vägen med en träskärm som stänger ute trafikbuller och bländande ljus vilket underlättar djurens passage. Skärmen mjukades upp med buskvegetation som sammanbinder naturen på var sida om vägen. Befintlig vegetation togs till vara samtidigt som tillägg fördes in för att skynda på naturens återetablering.