Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Utbildning och forskning i världsklass

När Ångströmlaboratoriet, en av Uppsala universitets större anläggningar, skulle förnyas och byggas ut med två nya byggnader vann vi förtroendet i ett parallellt uppdrag. PE har gestaltat en kreativ och tvärvetenskaplig miljö för forskning och utbildning som möter framtidens krav på ett internationellt ledande universitet.

I Ångströmlaboratoriet huserar universitetets tekniska och naturvetenskapliga institutioner med bl.a. forskningsgrupper inom fysik, kemi, matematik och materialvetenskap. De befintliga byggnaderna uppfördes efter en arkitekttävling 1992 som vanns av Tema (nuvarande PE Teknik & Arkitektur).

År 2011 ville fastighetsägaren Akademiska hus och Uppsala universitet expandera och förnya Ångströmlaboratoriet med målet att samlokalisera Institutionen för informationsteknologi med de institutioner som redan fanns på plats. Genom ett parallellt uppdrag fick vi återigen arkitektuppdraget med ansvar som generalkonsult samt uppdragen inom projektledning, landskapsarkitektur och el/tele-projektering. Nya Ångström invigs 2022 och omfattar två nya byggnader, hus 9 och 10, samt diverse ombyggnader i de befintliga husen.

Attraktiv kunskapsmiljö

Hus 10 har en yta på cirka 22 000 m2 och är uppdelad i två distinkta delar. En lägre som innehåller publikalokaler såsom aula, bibliotek, restaurang och lärosalar, medan IT-institutionen återfinns i den övre delen. Byggnaden är en sammanhållen volym utan definierad fram- och baksida. De inre delarna av huset får ljus från en stor ljusgård som går genom alla våningsplan.

Ångströmlaboratoriet får en ny huvudentré i hus 10 som vänder sig mot väster och det nya entrétorget. Hus 10 är också kopplat till det gamla Ångström via en glasad gång. Fasaden är uppbyggd som en curtain wall-fasad, där fasadmaterialet hänger som en gardin framför byggnadens stomme och har samma uttryck på i den lägre och övre delen. De lägre taken är belagda med sedumväxter vilket reducerar mängden dagvatten, stöttar biologisk mångfald och har en kylande effekt på inomhusklimatet. Dessutom gör de taken vackrare att se på från de omgivande högre byggnaderna.

Ny flygel inordnas i strukturen

Hus 9 är en ny flygelbyggnad om 7 000 m2 vid Ångströmlaboratoriets södra del. Den nya flygeln är ett kontorshus med undervisningslokaler i entréplan. Hus 9 har tillkommit för att tillgodose de befintliga institutionerna expansionsbehov.  Flygeln får en putsad fasad lika de befintliga flyglarna men med en fönstersättning anpassad för kontor och byggnaden har fått ett extra våningsplan.

3 000 cykelplatser att hantera

PEs landskapsarkitekter har ansvarat för projekteringen av den yttre miljön runt de nya byggnaderna, inklusive höjdsättning, ytskikt, murar, olika typer av parkeringar och angöring, möblering och planteringar. Utemiljön får också umgängesytor och mötesplatser, både flexibla och permanenta. Höjdskillnader löstes genom terrasserade murar i olika nivåer och planteringar med skuggtåliga växter med bladgrönska, varav några vintergröna arter. 3D-projektering var till stor nytta för att hantera höjdskillnader på bästa sätt och skapa rumsligheter. En utmaning var att cirka 3 000 cykelplatser skulle placeras ut. För att de inte skulle ta över helt placerades cykelplatser ut på många olika områden och ramades in med planteringar av vintergröna häckar.

Nya Ångströmlaboratoriet samlar universitetets tekniska och naturvetenskapliga institutioner med bland annat forskningsgrupper inom fysik, kemi, matematik, materialvetenskap och IT.

I den nedre delen finns publika delar som bland annat aula, bibliotek, restaurang och lärosalar. De större salarna är döpta efter framstående vetenskapskvinnor.

Entré och reception är tydligt markerade.

Konstverket ”Glitchen” är ett 20 ton tungt betongblock som sticker upp genom atriet från källarvåningen.