2022-06-14 | Nyheter

”Vi befinner oss i centrum av omvärldsförändringarna”

Byggnader står idag för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp och branschen ska vara klimatneutral till 2045. För att möta de stora behoven av nytänkande och innovation har PE samlat expertis i ett Hållbarhets- och innovationsråd. "Fokus ligger på att skapa gemensam förståelse för utmaningarna som vi står inför", berättar Amanda Tevell, sammankallande för rådet.

Amanda Tevell, Affärsenhetschef Samhällsutveckling

 

Vilka är med i Hållbarhets- och innovationsrådet?
– Rådet består av en representant från respektive affärsområde inom PE, utvalda bland medarbetare som anmält sitt intresse. Som ett sätt att bygga kompetens över tid och engagera fler byts medlemmarna ut varje år.

Hur jobbar ni inom rådet?
Vi arbetar med konkreta frågeställningar kring vad vi tillsammans med våra kunder kan göra för att accelerera omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle. Fokus ligger på att skapa gemensam förståelse för utmaningarna som vi står inför. En viktig del av arbetet har varit att undersöka olika aspekter, som att prata med våra kunder om deras förväntningar eller att undersöka hur våra olika affärsområde arbetar med hållbarhetsfrågan. Vi samlar även insikter från externa experter.

Vad har ni kommit fram till?
– Det står klart att vi, i vår roll som teknikkonsult, befinner oss i centrum av de pågående omvärldsförändringarna där frågor om klimat, energiförsörjning, digitalisering, materialanvändning och återbruk samt EU-taxonomin ligger i fokus. Kunderna förväntar sig självklart att vi hänger med och är proaktiva i dessa frågor. Rådet har sammanställt råd och insikter till VD och ledning kring hur PE kan leva upp till de nya kraven. Bland annat handlar det om tekniknära hållbarhetsutbildningar och ledningsgruppens långsiktiga arbete kring hållbarhetsarbetet.

Går det redan nu att lyfta fram något konkret resultat av ert arbete?
– En konkret åtgärd som vidtogs på rådets rekommendation är att PE gick med som medlem i CC Build, en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Detta partnernätverk kommer att stärka vår kompetens och våra förmågor på ett område som är alltmer efterfrågat av våra kunder, särskilt när det gäller ombyggnadsprojekteringar.

– En annan viktig effekt är att vi genom rådet internt har byggt nätverk mellan våra olika affärsområden. Bland annat har det inneburit både gemensamma kundmöten och arbete i projekt.

Tack för pratstunden Amanda!