2018-12-04 | Nyheter

Så bidrar PE till FN:s klimatmöte i Katowice

Mellan den 2-14 december pågår FN:s stora klimatmöte, COP24, i den polska staden Katowice. I samband med detta har PE fått i uppdrag att utvärdera träbyggandets värdekedja och hur den kan stödja och stå i konflikt med FN:s hållbarhetsmål. – Vår uppgift är att identifiera huvudpunkter på en nordisk och nationell agenda för att öka hållbarheten vid byggande med trä, säger Peter Stigson, ansvarig på PE.

På uppdrag av det Nordiska ministerrådet har EU-plattformen för privat-offentlig samverkan inom klimatområdet, Climate KIC, startat ett sekretariat för träbyggnation i Norden. Som ett inledande initiativ har PE fått i uppdrag att utvärdera träbyggandets värdekedja och hur den kan stödja och stå i konflikt med FN:s hållbarhetsmål. Detta utgår från en förståelse om att det finns ett ökande intresse för att bygga i trä.
 – Vår uppgift är att identifiera huvudpunkter på en nordisk och nationell agenda för att öka hållbarheten vid byggande med trä, säger Peter Stigson, gruppchef Hållbar samhälls- & näringslivsutveckling på PE samt Dr. Energi- & miljöteknik.

FN:s 169 delmål
Det finns en generell förståelse att byggande i trä är mer hållbart än alternativa material, samtidigt som litteraturen beskriver att det även finns konflikter med en hållbar utveckling. Projektets uppdrag utgår därför från de globala målen och tittar på hur olika delar i värdekedjan kan stödja eller stå i konflikt med dessa.
 – Vi har utgått från en analys av de olika målens 169 delmål för att se vilka som är relevanta i värdekedjan. Det har varit viktigt att inte endast utgå från de övergripande 17 målen utan även tydligt anknyta till delmålen för att få en tydlig koppling till hela målsystemet. Dessutom har vi skickat ut en enkät till experter i alla nordiska länder för att få en tydligare bild av träbyggandets utveckling, berättar Peter.

Grund för dialog
Resultaten från utvärderingen presenteras den 5 december under FN:s klimatmöte i polska Katowice vid den Nordiska paviljongen. De kommer att ligga till grund för en dialog om hur trä som byggnadsmaterial kan vara en klimatåtgärd som också skapar bredare hållbarhetsvärden.
Peter tror att PEs underlag även kan sätta träbyggnation i ett bredare hållbarhetssammanhang och därmed leda till att potentiella fallgropar kan undvikas eller minimeras. Detta kan i sin tur ge en mer transparent dialog kring utvecklingen inom området och driva på träbyggandet.
–  Vår förhoppning är att resultaten används som underlag för en dialog om hur byggande i trä kan ske på ett allt mer hållbart sätt, avslutar Peter.