2020-06-09 | Nyheter

Ny rapport om naturbaserade lösningar mot översvämning och torka

PE har tillsammans med Västra Götalandsregionen/Västarvet och Lunds universitet tagit fram en rapport om finansiella affärsmodeller för att minska riskerna med översvämning och torka genom naturbaserade lösningar. Projektet är finansierat av EIT Climate-KIC och syftet är att öka medvetenheten bland intressenter och beslutsfattare.

Arbetet med projektet har pågått under 2019 och handlar om den viktiga roll som naturbaserade lösningar spelar i en agenda för klimatanpassning. De tjänar nämligen inte bara till att minska risken för översvämningar och torka, de ger också ytterligare hållbarhetsvärden, som att stärka ekosystemtjänster genom ökad biologisk mångfald och rekreationsmöjligheter. Traditionellt har "grå" eller "hårda" infrastrukturlösningar varit dominerande åtgärder för att minska och hantera effekter för framförallt översvämningar. Internationellt börjar dock fokus ändras mot naturbaserade lösningar för vattenresurshantering och anpassning av klimatförändringar. Naturbaserad infrastruktur är en metod som använder naturliga system för att tillhandahålla kritiska tjänster mot översvämningar, till exempel våtmarker och grönområden. Genom att kombinera naturbaserade lösningar med traditionell grå infrastruktur kan nästa generations lösningar uppnås som bättre skyddar våra samhällen.

Utmaningar vi ser idag är komplexiteten och samverkan mellan kommuner som naturbaserade lösningar skapar inom ett avrinningsområde. Detta inkluderar en större mängd aktörer såväl som ett ökat samband mellan olika åtgärder och kostnader/nyttor. Följden är att det genomförs få naturbaserade åtgärder. Denna rapport återspeglar finnansiella modeller för att hålla vatten i landskapet för att minska översvämningar i nedströmsliggande orter, och därmed gynna små och medelstora orter. Att hålla vattnet i landskapet kommer också kunna öka vattenmängden under torrare perioder, något som kan bidra till att minska skadorna på skog och mark under torrperioder. Sådana åtgärder kan vara små, enkla och billiga men effekterna kan vara viktiga när det gäller andra relevanta mål i samhället.

PE har varit projektledare och är huvudförfattare i projektet. Tillsammans med Västra Götalandsregionen/Västarvet har PE även haft nära dialog med aktörer och hållt en workshop för en bred intressentgrupp. Resulatet av workshopen var att utveckla affärsmodellerna och skapa en grund för ett framtida nätverk inom översvämning och torka i Sverige.

Läs hela rapporten här >