2020-08-27 | Nyheter

Möt Sveriges enda certifierare av klimatneutrala fastigheter

Innan sommaren började miljökonsulten André Persson på PE i Stockholm. André är en av landets ledande experter inom de nya certifieringssystemen WELL och NollCO2 och han är dessutom ensam om att ha certifierat en klimatneutral fastighet i Sverige.

Välkommen till PE, hur trivs du så här långt?
Tack! Jag trivs kanonbra, det är verkligen en jättefin grupp som jag har kommit till. PE är ett företag som jag tycker värnar om de anställda, deras idéer och engagemang. Jag har direkt fått nöjet att utmana mig själv och mina kollegor med utvecklande uppdrag.

Vad har du arbetat med tidigare?
Jag har arbetat mycket med hållbarhetsplanering där olika certifieringssystem har varit de främsta verktygen. Jag är utbildad BREEAM Assessor och BREEAM-AP, därmed är BREEAM-certifieringar det hållbarhetsverktyg som jag har använt mest. Jag har även utfört livscykelanalyser av byggnader för att styra och undersöka en byggnads fotavtryck av växthusgaser under dess livscykel.

Yrkesmässigt är jag väldigt stolt över nedlagt arbete och resultatet av den första NollCO2-certifieringen i Sverige med Lidls nybyggda träbutik i Visby. Vi håller på att färdigställa certifieringen i färdig byggnad och jag är imponerad av allt arbete som alla inblandade har lagt ner för att minimera utsläppet av växthusgaser.

Kan du berätta mer om de nya certifieringssystemen NollCO2 och WELL?
Jag arbetar just nu i två av sex registrerade pilotprojekt i NollCO2, där det tidigare nämnda Lidl-butiken i Visby har kommit längst. I det projektet har jag arbetat som beställarens miljösamordnare och projektledare av certifieringen. Jag har i projektet drivit arbetet med certifieringen framåt, tagit fram utredningar åt projekt och utvecklingen av certifieringen, samt jobbat nära projekteringsgruppen för att kunna stötta och vägleda deras arbete med att minimera klimatpåverkan. Det andra NollCO2-projektet är en stor kontorsbyggnad med helt andra förutsättningar och utmaningar. Det projektet är just nu i ett programhandlingsskede där min uppgift är att beräkna klimatpåverkan från stom-, fasad- och grundalternativ, projektleda certifieringen, samt ta fram FFU till upphandling av en totalentreprenör i samverkan.

Vad gäller WELL-certifieringar arbetar jag just nu med tre projekt som är i olika faser, varav den ena avslutas nu efter sommaren. I samtliga projekt arbetar jag som miljösamordnare åt byggherren och då formar jag certifieringen utifrån byggherrens behov och önskemål, sedan leder jag certifieringen och säkerställer att alla ställda krav uppfylls med god kvalitet.

Vad ställer de nya systemet för krav på projekten?
Bägge certifieringssystem kräver att respektive hållbarhetsfrågor börjar hanteras i ett väldigt tidigt skede, vilket jag personligen tycker är väldigt roligt. Då systemen är nya för branschen, ställs det höga krav på mig som miljösamordnare att utbilda och stötta projektgruppen, det tycker jag är väldigt givande då det leder till tätare samarbete mellan mig och övriga projektdeltagare.

Vad är det som utmärker NollCO2 och WELL mot de andra systemen på marknaden?
Många certifieringar vidrör de hållbarhetsfrågor som NollCO2 och WELL hanterar, men inte på samma djup. NollCO2 är en väldigt spetsig certifiering som resulterar i att byggnadens utsläpp av växthusgaser är nettonoll under dess livslängd. Certifieringen ligger i linje med regeringens deklaration om nettonoll-utsläpp av växthusgaser år 2045. Jag tycker man kan säga att certifieringen är en försmak av hur hela branschen konsekvent kommer att arbeta om 10-20 år fram i tiden. Boverket har presenterat klimatdeklarationer som måste genomföras för alla nybyggnationer från och med 2022, men NollCO2-certifieringen är redan nu helhetstäckande och mer djupgående än andra certifieringar och lagkrav.

WELL är å andra sidan en bred certifiering men det som skiljer den mot andra är att WELL-certifieringen syftar till att förbättra byggnadens omgivande miljö för de som använder den. Den sätter människan i centrum och ökar välmående och produktivitet för de som vistas eller arbetar i byggnaden.

Det är inte så många fastighetsägare som har börjat arbeta med dessa nya certifieringar än, hur tror du att framtiden och efterfrågan för dessa system ser ut framöver?
Jag tycker att intresset för WELL-certifieringar konstant ökar och det är många projekt som genomgår certifiering medan det är ett fåtal som har slutfört den. I takt med att fler projekt blir klara och fler hyresgäster får uppleva vad en WELL-certifierad byggnad kan ge, är jag säker på att efterfrågan kommer att öka först från hyresgäster och sedan av fastighetsägare.

Jag märker vid presentationer och seminarium att många är nyfikna på NollCO2-certifieringen men fortsatt avvaktande. Jag tror att det ändras samtidigt som Sweden Green Building Council (SGBC) lanserar certifieringen på marknaden i slutet av sommaren. Processen i en NollCO2-certifiering kommer att bli branschpraxis i framtiden och när kunskapen sprids och kraven på utsläpp vrids åt, kommer en NollCO2-certifiering att vara ett utmärkt verktyg för att verifiera och kommunicera klimatnyttan som projektet har bidragit till.