2019-12-03 | Nyheter

Kulturmiljöutredning i Vallda kyrkby

PEs bebyggelseantikvarier Kristina Wallman och Daniel Eriksson har precis avslutat en kulturmiljöutredning i Vallda kyrkby där syftet var att tydliggöra riksintresset för kulturmiljö inför kommunens fortsatta arbete. Här berättar Kristina mer om PEs arbete som utfördes tillsammans med Pär Connelid, historisk geograf.

Riksintresset för kulturmiljön kan förtydligas genom att beskriva vad i helhetsmiljön som illustrerar de värden som beskrivs i den kortfattade riksintressebeskrivningen. Det innebär att en kulturmiljöutredning görs för att skydda kulturhistoriska värden inför kommande detaljplanearbete och så småningom exploatering av ett område.

Kan du berätta lite om projektet och hur det har gått?
Projektet har pågått sedan 17 oktober och slutfördes nu i slutet av november. Vi har inte stött på några särskilda utmaningar, men har arbetat som vanligt för att vårt underlag ska bli användbart och tydligt. Vi har jobbat mycket med illustrationer, kartor och foton som komplettering till texten.

- I den här typen av uppdrag är det roligaste att vara ute i fält, särskilt när vi som nu har med en kulturgeograf, men också att jobba med kartor och illustrationer, säger Kristina Wallman, Bebyggelseantikvarie på PE.

Vad gör vi i projektet mer konkret?
Vi tittar på landskapet, bebyggelsen, äldre vägar, hägnader och andra äldre strukturer av intresse och beskriver dem i text och bild i en rapport. Mycket av analysen grundas på äldre kartmaterial (i det här fallet kartor från 1692, 1843 och 1919-25). Det är ett relativt litet uppdrag som beräknas vara klart i nästa vecka.

Vad innebär din och Daniels roller som bebyggelseantikvarier?
Den här typen av utredningar utförs oftast av antikvarier och arkeologer, som ju har specialistkompetens inom området, och sällan av arkitekter. Det som är speciellt i det här fallet är att jag och Daniel som är bebyggelseantikvarier på PE, som ju är ett arkitektkonsultbolag, också har den här typen av kompetens och har jobbat en hel del med olika kulturmiljöutredningar.

Vad kan ni dra för slutsatser av ert arbete och hur kommer det att användas nu?
Våra slutsatser är att området är känsligt för större förändringar och de öppna landskapsavsnitt som finns bevarade har stor betydelse både för upplevelsen av helhetsmiljön och förståelsen av den långa agrara kontinuiteten på platsen. Vårt underlag kommer att användas i kommunens fortsatta planarbete, men också vara ett stöd i bygglovsfrågor. Vallda ligger attraktivt, nära både havet, Kungsbacka och Göteborg vilket gör att trycket är stort på nya tomter och etableringar. Då är det bra att ha den här typen av underlag för att kunna hantera såna strategiska frågor.


Vallda 23:5 med karaktärsskapande glasveranda.


Vattentorn, placerat vid ett gårdsläge som finns med på karta från 1843.


Vallda säteri, med anor åtminstone från 1600-talet, ligger omgivet av en parkliknande trädgårdsanläggning med bland annat en allé och dammar.


Äldre vägsträckning kantad med stenmurar. Vägen finns med på karta från 1843, men är sannolikt äldre än så.


Olof Nils-gården är en kringbyggd gårdsmiljö med stenlagd gårdsplan, en bebyggelsemiljö typisk för norra Halland.


I Ekås ligger denna gård där få förändringar gjorts de senaste hundra åren. Gården ligger kvar i samma läge som före laga skifte 1843 och har lång kontinuitet på platsen.