Palmérsparken i Spånga har rustats upp med nya och fler samlingsplatser samt möjligheter till lek och rörelse för barn i olika åldrar. PE fick uppdraget att ta fram program- och bygghandlingar för förnyelsen av parken och anläggning av en ny lekplats där de boende själva fick möjligheten att vara med och besluta om temat.

Färdigställandet av Palmérsparken har delats upp i två etapper, där den östra halvan nu är färdigbyggd. Här finns en yta för småbarnslek, en för äldre barns lek samt en för aktivitet och multisport. Den befintliga vegetationen har sparats i största möjliga mån och kompletterats med nya planteringar.

I den västra delen av parken, som ännu inte anlagd, är tanken att komplettera den stora öppna gräsytan med möjlighet till nya sittplatser och vistelseytor. Två nya välkomnande entréer är också planerade, där den ena får plats för både utegrill och boulespel.

Lek för små och lite större
PEs landskapsarkitekter fick, som en del av ett ramavtal med Trafikkontoret på Stockholms stad, i uppdrag att ta fram programhandling och bygghandling för upprustningen av den nya parken och anläggning av en ny temalekplats. I parken finns lekutrustning i form av klätterlek med rutschkana för både yngre och äldre barn, gungor, sandlek och en karusell. Utöver det finns här pingisbord, några hängmöbler och en bollplan för både fotboll och basket.

– Projektet inkluderade medborgardialog, där de boende i området fick möjlighet att rösta fram ett av totalt tre olika lekkoncept som vi tog fram: Trollskogen, Äventyrsresan eller Sportparken. Till slut blev temat för den nya lekplatsen Äventyrsresan, där barnen kan ge sig ut på en resa full av utmaningar och okända platser att besöka: Söderhavet, Djungeln och Bergen i norr, säger Johanna Wetterborg, landskapsarkitekt LAR/MSA på PE.

Bevarande så långt som möjligt
Gestaltningsarbetet har präglats av ambitionen att bevara och utgå från befintliga strukturer och ytskikt i så stor utsträckning som möjligt. Viss befintlig utrustning har även gått att återanvända. En särskild utmaning var att varsamt utforma de nya lek- och vistelseytorna på ett sätt som inte riskerade att skada vegetationen, till exempel fullvuxna träd som ger platsen mycket av dess karaktär.

– Arbetet med en sådan här etappvis utbyggnad kräver noga planering. Den första etappen med den nya lekplatsen fyller nu sin funktion på egen hand, samtidigt som vi undviker onödiga komplikationer och merkostnader i nästkommande skede av utbyggnaden, säger Johan Jacobsson, landskapsarkitekt LAR/MSA på PE.

Projektet följer PEs egna och Stockholms stads rutiner för hållbarhetsarbete, vilket bland annat innefattar att alla produkter ska finnas registrerade i byggvarubedömningen (BVB).