I flera etapper genomför Vänersborgs kommun en om- och tillbyggnad av F-6-skolan i Öxnered som också får en ny idrottshall och ett nytt kök. PE bistår både kommunen med byggprojektledning och entreprenören Serneke med konstruktion, energieffektivisering samt brandskydd.

Hela ombyggnationen ska vara klar till höstterminen 2022. Skolan som tidigare haft runt 270 elever kommer då att ha plats för cirka 525 elever på en bruttototalarea på 6 545 kvadratmeter. PE ansvarar dels för byggprojektledning på uppdrag av Vänersborgs kommun, ett arbete som påbörjades redan 2017. Dessutom står PE för konstruktion, energieffektivisering och brandskydd på uppdrag av Serneke som är entreprenör i projektet.

– Det är lite speciellt att vi som kollegor jobbar på båda sidor om avtalet. Men vi ser till projektets bästa och har en öppenhet mot varandra. Vi är inte motparter utan medparter, säger Annica Holm, uppdragschef konstruktion och energi på PE. 

Personsäkerhet och tillståndshantering
Eftersom skolans ordinarie verksamhet fortgår parallellt med bygget sker arbetet i fem huvudetapper. Byggmaskiner och barn finns nära varandra under lång tid och projektet har därför stort fokus på personsäkerhet. Innan varje huvudetapp påbörjas utförs ett antal åtgärder för att nå tillfredsställande säkerhet, till exempel sätts fasta staket upp mellan skola och byggarbetsplats och man arbetar med grindar, skilda körvägar och temporära områden för föräldrar att hämta och lämna på.

– Olika logistiklösningar har behövts för att allt ska flyta på bra och det krävs god kommunikation på alla nivåer. Konstruktionsmässigt har det också funnits utmaningar med grundläggning och bärighet i den ravin som sluttar ner mot en bäck som rinner intill skolgården, säger Annica Holm.

– Projektet har även innefattat en hel del tillståndshantering med frågor som rörde huruvida detaljplanen skulle ändras eller inte, järnvägar med farligt gods på två sidor, buller, skredrisk, hög naturvärdesklassning, rödlistad art, vattenverksamhet och ett skyddsrum som måste bevaras i en av byggnaderna som skulle rivas, fortsätter Morgan Larsson, uppdragschef PBL på PE.

Bra arbetsklimat
Första delen av ombyggnationen slutfördes till skolstarten höstterminen 2020. I den första färdigställda byggnaden finns en temporär matsal och diskutrymme som i projektets slutfas kommer att byggas om till skollokaler. Hittills håller man både tidplan och budget.

– Lärare och elever är mycket nöjda med de delar som har färdigställts. I projektet är vi också tillfreds med hur väl samarbetet har fungerat mellan alla olika deltagare – brukare, beställare, entreprenör, tekniska konsulter och andra. En viktig målsättning för oss på PE är att alltid tillföra ett bra arbetsklimat i de projekt vi deltar i, avslutar Annica Holm.