I våra uppdrag strävar vi alltid efter att hitta lösningar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling med kvalitet, miljö och socialt ansvar i fokus.

Kvalitet
Vårt kvalitetsarbete innebär att vi ständigt utvärderar och vid behov förbättrar våra arbetsmetoder och affärskoncept så att samtliga medarbetare utför uppdragen med god kvalitet. I nära samverkan – internt och externt – strävar vi efter att skapa mervärden för våra kunder och andra intressenter. Projektengagemang är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015

Miljö
Vi uppdaterar fortlöpande vår miljökompetens och förbättrar våra uppdragsprocesser så att vi kan tillgodose våra intressenters miljökrav. I det åtagandet ingår att kartlägga hur våra uppdragsprocesser bidrar till globala hållbarhetsmål och Sveriges miljökvalitetsmål. Våra verksamhetsprocesser följer relevant lagstiftning och vi arbetar med ständig förbättring av verksamheten för att minska miljöbelastningen och främja resurshushållningen. Projektengagemang är certifierat enligt SS-EN ISO 14001:2015. Läs vår miljöaspektlista.

Socialt ansvar
Genom arbete med arbetsmiljö-, personal-, jämställdhets-, och trygghetspolicyer tar vi socialt ansvar och skapar en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Därutöver har vi formulerat etiska regler som syftar till att vi ska uppträda och handla på ett sådant sätt att vi utgör en respekterad del av svenskt näringsliv.

GDPR – hantering av personuppgifter
För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen, PUL med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Den nya förordningen innebär att alla personer i Europa har nya rättigheter som vi som personuppgiftsansvarig måste kunna tillgodose. På grund av bland annat detta tog vi fram nya riktlinjer som följer den nya förordningen där vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Klicka här för att läsa våra riktlinjer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

PEs Verksamhetspolicy