Vi strävar efter att bidra till en mer hållbar framtid. Detta gör vi framförallt genom de lösningar vi tar fram med våra kunder. Tillsammans bygger vi morgondagens samhällen, infrastruktur och industri.

Vi förnyar samhället genom innovativa och hållbara lösningar
Hållbarhet utgör en del av PEs vision och är en strategisk plattform som ska genomsyra allt vi gör. Målet är att skapa långsiktigt värde för våra intressenter. Vi arbetar med hållbarhet utifrån tre dimensioner och strävar ständigt att förbättra oss inom de underliggande aspekterna. Vi mäter löpande utfallet av vårt arbete för att säkerställa att vi rör oss i riktning mot våra mål. 

Bidrag till Globala målen genom våra uppdrag
Agenda 2030 har allt tydligare etablerats som ett centralt ramverk för hållbarhet inom offentlig och privat sektor. Nu har vi tio år kvar på oss att tillsam¬mans uppfylla dessa mål som Sverige har antagit tillsammans med resten av världens nationer. Det är därför viktigt att beslut som fattas idag analyseras utifrån målen och hur de kan uppfyllas. Mot detta som bakgrund använder vi målen som utgångspunkt i vårt arbete. Vi gör detta genom att bidra till enskilda mål inom olika tjänster och i övergripande hållbarhetsstrategiska tjänster med systemanalyser som tittar på alla mål samtidigt.

PEs hållbarhetsråd 
Sedan 2018 har PE ett hållbarhetsråd som leder koncernens hållbarhetsarbete, med VD som ytterst ansvarig. Hållbarhetsrådets roll är att ta ett strategiskt helhetsansvar för alla hållbarhetsaspekter genom att prioritera och styra det övergripande arbetet.

Hållbarhetrådets medlemmar

  • Helena Hed, VD och Koncernchef
  • Amanda Tevell, Affärsområdeschef Samhällsutveckling
  • Sofia Wollmann, Kvalitets- och Miljöchef

Läs mer i PEs hållbarhetsredovisning 2020

PEs Hållbarhetspolicy