Gå direkt till textinnehållet
logotyp

”Vi hjälper fastighetsägare att arbeta effektivt med klimatrisker”

Kunskapsartiklar

Anpassning till klimatförändringarna är en viktig del av EU-taxonomins krav på verksamheter för att de ska anses vara hållbara. Det gör att klimatriskanalys och anpassning för ökad klimatresiliens hamnar allt högre upp på agendan för bygg- och fastighetsbranschen. Här berättar strategikonsult Linda Wäppling om hur PE hjälper kunder inom detta område samt delar med sig av konkreta tips.

Att identifiera klimatrisker kopplade till fastigheter och analysera dem för att därefter kunna anpassa byggnader, deras system och omgivande miljöer så att de får motståndskraft, eller resiliens, är i dag en högst relevant fråga för privata och allmännyttiga fastighetsägare, kommuner, länsstyrelser och även privatpersoner. I EU-taxonomin, som reglerar vilka ekonomiska aktiviteter som klassas som hållbara, ingår en del som handlar om just klimatanpassning, vilket gör detta till något viktigt för fastighetsägare även ur finansieringssynpunkt.

Eftersom det ännu inte finns något standardiserat sätt för aktörer i branschen att hantera klimatriskanalys och klimatanpassning erbjuder PE sig att hjälpa kunder med metodiken. Linda Wäppling är en av PEs strategikonsulter inom detta område.

Vad innebär EU-taxonomin när det gäller klimatanpassning?
– Taxonomin skapar ekonomiska incitament att agera på detta område. Men inför att den skulle börja gälla 2022 saknades vägledning för hur man skulle jobba med klimatanpassning. För att kunna hjälpa kunder, som vi visste skulle behöva agera på detta, fördjupade vi på PE oss i vad taxonomin skulle få för konsekvenser i bygg- och fastighetsbranschen. Det blev tydligt att klimatriskanalys var en grundförutsättning för att kunna kalla fastigheter en hållbar tillgång. Eftersom taxonomin skapar finansiella incitament för branschaktörer att satsa på hållbarhet blir det därför viktigt för dem att ta tag i detta område, även utöver den egna viljan att ta sitt hållbarhetsansvar.

Vad erbjuder PE för tjänster inom just klimatanpassning?
– PEs hållbarhetsstrategiska rådgivare hjälper fastighetsägare och andra aktörer att utveckla sin praxis utifrån en modell som vi har skräddarsytt. Vi stöttar kundernas kunskapsutveckling och hjälper dem utveckla egna arbetssätt för att göra analyser och anpassningar på effektivast möjliga sätt. PE levererar också helhetslösningar, där vi både utför klimatriskanalys av en fastighetsägares bestånd och hjälper till att planera och prioritera åtgärder för att bygga upp de enskilda fastigheternas resiliens. I och med att vi har all expertis inom byggnader och deras omgivning under samma tak, så kan vi enkelt sätta ihop ett team med rätt kompetens i det enskilda fallet.

– Sedan vill jag understryka att vi jobbar med strategisk rådgivning kring EU-taxonomin också ur ett bredare perspektiv. Vi hjälper beslutsfattare, ofta hållbarhetschefer, med de många och komplexa frågor som hållbarhetsområdet för med sig i bygg- och fastighetsbranschen.

Hur ser PEs modell vad gäller klimatanpassning ut?
– Vi är flexibla och lyssnar på kundernas önskemål så vi kan hjälpa dem med olika steg i deras resa, från att få koll på vad taxonomin innebär för dem, till att faktiskt göra klimatriskanalyser och planera klimatanpassningar i deras bestånd. Vår grundmodell är linjerad med taxonomin som ställer krav på att risker ska undersökas inom de fyra kategorierna temperatur, vind, vatten och massa. Vi tittar både på systematiska risker som pågår över längre tid, till exempel förändrade nederbördsmönster, och akuta och plötsliga risker, som skyfall. PE analyserar både risker som följer av fastigheters geografiska placering och fastigheternas förutsättningar att stå emot risker.

Hur jobbar PE med analysen?
– Vi börjar med en skrivbordsanalys av fastighetsbeståndet, där vi utifrån öppna data indexerar enskilda fastigheters risknivå. Sedan går vi djupare in på enskilda fastigheter, utifrån kriterier som kunden sätter upp. Det kan innefatta alla fastigheter eller bara de med hög risk. Här intervjuar vi fastighetsförvaltningen, som känner sina fastigheter väl. Vi går igenom sådant som dimensionering av dagvattensystem, takavvattning, kylaggregat, solskydd och så vidare. Vi kan även göra undersökningar på plats, ta bilder, känna på saker och med egna ögon se standard och tekniska förutsättningar i fastigheten. Vid behov tar vi in övrig teknisk kompetens och expertis som finns inom PE, till exempel inom byggnadsfysik, projektledning eller vatten och avlopp. Till skillnad från i en helt automatiserad analys kan vi dra nytta av både simuleringar och experternas erfarenhet.

Vad mynnar detta ut i?
– Med vår samlade expertis inom byggnader i ryggen kan vi gå från analys till åtgärder. Vi hjälper kunden att prioritera och planera för hur de effektivt kan förebygga de risker som analysen påvisar. Finansiella fördelar ställs mot kostnader för olika åtgärder och konsekvenserna av om något verkligen inträffar. Här kan vi bistå med strategisk rådgivning, men också med mer praktisk planering för åtgärder som bidrar till resiliens.

Finns det någon standard eller vägledning på plats i dag?
– Taxonomin för nu med sig en bred anpassning i branschen. Miljöcertifieringssystem som Miljöbyggnad har börjat ställa krav på klimatriskanalys vid nybyggnation. Fastighetsägarnas och byggföretagens branschorganisationer har även tagit fram en vägledning för analyser utifrån en modell som också den utgår från taxonomin. Ytterligare ett intressant initiativ kommer från forskningsinstitutet RISE som arbetar på att ta fram en klimatresiliensdeklaration för fastigheter med syfte att göra analyser av fastigheters klimatrisker standardiserade och mer jämförbara. Behovet av standardisering och samverkan finns helt klart i branschen.

Vad skulle mer standardisering innebära för PEs erbjudande inom detta område?
– Vi kommer självklart att linjera vår modell efter nya standarder. Sedan kan det bli aktuellt med olika tjänster för certifiering och klassificering, i likhet med andra områden som har med byggnader att göra. Vi har i hög grad varit delaktiga i utvecklingen och har kunniga konsulter som kommer att kunna leverera detta. Det team av rådgivande hållbarhetskonsulter som jag ingår i kommer att fortsätta att hjälpa våra kunder att vidareutvecklas strategiskt och arbeta effektivt med dessa frågor.

Strategikonsultens tips för att arbeta effektivt med klimatrisker

  • Lär dig mer om området och vad EU-taxonomin innebär.
  • Börja med att etablera en översiktlig bild av riskerna i beståndet.
  • Inventera vad ni redan vet, vilken information ni har och vilken kompetens som finns kring befintliga fastigheter i den tekniska förvaltningen.
  • Utvärdera riskerna utifrån alla aspekter i taxonomin: temperatur, vind, vatten och massa.
  • Ta hjälp av sakkunniga experter vid behov.
  • Titta i första hand på naturbaserade lösningar vid klimatanpassningar, de har också många andra fördelar vad gäller biologisk mångfald, inneklimat med mera.

Intervju med Linda Wäppling, strategikonsult på PE och expert inom klimatanpassning och hållbar samhällsutveckling.

Bilder