Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Regio bygger upp beståndets klimatresiliens

Nyheter

När Regios fastigheter skulle anpassas bättre till ett förändrat klimat krävdes en analys av vilka risker som finns samt en åtgärdsplan som stakar ut en effektiv väg framåt till ett hållbart fastighetsbestånd. PE Teknik & Arkitektur fick uppdraget att utveckla en ny praxis för klimatriskanalys och klimatanpassning.

Den kommersiella fastighetsägaren Regio har ett fastighetsbestånd som omfattar över 100 fastigheter utspridda i 25 kommuner, bland dem Gävle. Det extrema skyfallet där i augusti 2021 var en viktig bakgrund till att delägaren Brunswick Real Estate, som också ansvarar för driften av Regio, initierade ett arbete med klimatanpassning. Det fanns även ett behov av att utröna vad EU-taxonomin innebär i praktiken, till exempel när det gäller en åtgärdsplan för att minska de mest väsentliga riskerna för fastigheterna. PE anlitades för att till att börja med gå igenom klimatriskerna i Regios bestånd och enskilda fastigheter och sedan gå vidare med att planera klimatanpassningen.

– Vi ville göra en initial klimatriskkartläggning av hela beståndet i enlighet med EU-taxonomin. För genomförandet av detta kontaktade vi ett antal konsulter inom teknik och samhällsbyggnad, varav flera av de ledande konsulthusen. PE Teknik & Arkitektur visade högst förståelse för metodiken enligt EU-taxonomin och var även transparenta med att detta krävde samarbete och utveckling av nya modeller. EU-taxonomin var ju så pass ny och det saknades etablerade arbetssätt. Vi på Regio gillar att jobba tätt med konsulter i projekt och vill gärna vara i framkant, bryta ny mark och bidra till branschens utveckling. Det är värderingar som PE delar, vilket gjorde valet enkelt, säger Simon Iaffa Nylén, hållbarhetschef på Regio och hållbarhetsansvarig på Brunswick Real Estate.

PEs arbete har krävt både strategikonsulter, som kan utveckla nya tjänster och modeller när standarder saknas, och teknisk kompetens inom samhällsutveckling, vatten och avlopp, byggnadsfysik och projektledning. Då PE har all expertis inom byggnader under samma tak går det enkelt att sätta ihop ett team med nödvändig kompetens i varje enskilt fall, både för att genomföra klimatriskanalyser och för att bygga upp fastigheters klimatresiliens genom konkreta åtgärder.

Rådgivning för ansvarstagande
För en fastighetsägare som vill ta sitt ansvar och förebygga klimatrisker finns i dag ingen färdig vägledning eller standard, även om flera branschinitiativ har tagits i denna riktning. PE hjälper nu därför Regio ur ett brett strategiskt hållbarhetsperspektiv med stort fokus på klimatrelaterade risker och hur dessa bäst bör hanteras. PEs hållbarhetsrådgivare hade redan tidigare konstaterat att en klimatriskanalys är en grundförutsättning för att en fastighet ska kunna ses som en hållbar tillgång enligt EUs taxonomiförordning och börjat ta fram tjänster för detta.

Projektet har hjälpt Regio att få en praxis för hur de ska jobba med klimatriskanalys i alla olika skeden: vid förvärv, i förvaltningen, vid nyproduktion och i samband med renovering. PE startade med en övergripande kartläggning av Regios fastighetsbestånd och upprättade ett index över fastigheternas riskprofil efter deras geografiska placering. På så vis förstår man vad som är viktigast att prioritera. Sedan genomförde PE fastighetsvisa riskanalyser av de fastigheter som har högst riskprofil. Nu går arbetet vidare med prioritering av och planer för åtgärder som på effektivast möjliga sätt anpassar fastigheterna för minskad risk.

Fyra riskkategorier
Grundmodellen för klimatriskanalysen är linjerad med EU-taxonomin, som pekar ut att risker bör undersökas inom de fyra kategorierna temperatur, vind, vatten och massa. Risker är antingen systematiska och pågår över längre tid, som ökad nederbörd under vissa årstider, eller akuta och plötsliga, som skyfallet i Gävle. PE analyserar både de geografiska riskerna och fastighetens förutsättningar att stå emot risker.

I fall där fastighetsägaren vill fördjupa analysen, kompletteras skrivbordsanalys av öppna data med etablering av närmare kontakt med den tekniska förvaltningen, platsbesök och diskussion med ansvariga i förvaltningen som väl känner sina enskilda fastigheter. Man letar efter till exempel riskkonstruktioner, lågpunkter, brunnar, grönytor och undersöker status på olika system. Detta kan i analysen kompletteras med simuleringar och experternas erfarenhet. Till exempel har VA-konsulter levererat specifika underlag i analysen kopplat till skyfall.

Bilder

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.