Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Linköpings kommun planerar för nya stadsdelen Norra Himna

Regulatoriska pressmeddelanden

Strax utanför Linköping planeras den nya stadsdelen Norra Himna på totalt cirka 35 hektar mark. Nu fastslår Linköpings kommun hur bebyggelsen ska utformas inför kommande markanvisning.

Norra Himna är beläget i Linghem med nära pendlingsavstånd till både Linköping och Norrköping. Här planeras för blandade upplåtelseformer och olika bebyggelsetyper om totalt cirka 350 bostäder, skola, idrottshall, äldreboende samt nya gator, grönytor, parker och ett centralt torg. Linköpings kommun har gett planarkitekter på konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur i uppdrag att ta fram formella planhandlingar samt skissa på bebyggelse-, trafik- och grönstrukturen i området samt delta i samordningsarbetet.

– En utmaning i planarbetet är markförutsättningar med lös lera och högt grundvattentryck vilket har ställt stora krav på hur vi hanterar vattenflöden i området. Ett centralt grönstråk har planerats för att leda bort dagvatten och skyfall samt utgöra en vital ryggrad i området, säger Johan Jacobsson, planarkitekt på PE Teknik & Arkitektur.

Kulturmiljö en viktig fråga
Parallellt med planarbetet har ett hållbarhetsprogram tagits fram som ska vara styrande i hur hållbarhetsfrågor behandlas i planarbetet och även i kommande markanvisningar. I en miljökonsevensbeskrivning (MKB) bedöms planförslaget utifrån miljöaspekterna naturmiljö, kulturmiljö, vattenmiljö och jordbruksmark.

– Kulturmiljö är en viktig fråga i projektet. Planområdet ligger i nära anslutning till den historiska bebyggelsen i Himna by och mötet mellan det ”nya” och ”gamla” Himna ska ske på ett respektfullt sätt, säger Hanna Fürstenberg, planarkitekt på PE Teknik & Arkitektur.

Detaljplanen beräknas kunna antas som tidigast i årsskiftet 2022/2023. Därefter planeras utbyggnad av gator och allmän plats, och bostadsbebyggelse beräknas kunna påbörjas cirka år 2025.

På Linköpings kommuns hemsida finns samrådshandlingarna tillgängliga i sin helhet, och en 3D-modell med en volymstudie av potentiell utbyggnad i området. Till kommunens hemsida >